Bedriftsforsamlingens ansvar

Bedriftsforsamlingen består av 12 aksjonærvalgte og seks medlemmer valgt av og blant de ansatte. I tillegg har de ansatte tre observatører. Bedriftsforsamlingen konstituerer seg selv gjennom valg av leder og nestleder, begge for ett år av gangen. Bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer velger de aksjonærvalgte medlemmene til selskapets styre. Bedriftsforsamlingen har dessuten ansvaret for å føre tilsyn med styrets og konsernsjefens forvaltning av selskapet, samt at den, etter forslag fra styret, treffer endelig avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang samt tiltak for rasjonalisering eller driftsomlegging som vil medføre større endringer eller omdisponering av arbeidsstyrken.

Bedriftsforsamlingen skal videre gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse bør godkjennes, og om styrets forslag om anvendelse av overskudd eller dekning av tap. Utover dette kan bedriftsforsamlingen vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak. Lovgivningen om bedriftsforsamling er begrunnet i hensynet til bedriftsdemokrati og ansattes innflytelses- og medbestemmelsesrett. Valg av ansatt-representanter til bedriftsforsamlingen er regulert gjennom forskrift, og gjennomføres hvert annet år. Det vil bli gjennomført valg på ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen i 2007.

Business Units

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21