FRADRAG FOR TAP PÅ AKSJER I NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA - 2017

Konkurs er realisasjon
Konkurs ble åpnet i Norske Skogindustrier ASA den 19. desember 2017. Konkursåpning regnes som realisasjon av aksjene med null i vederlag, jf. Skatte-ABC for 2018, pkt. 3.6 ”Konkurs”. Tap på aksjene er derfor fradragsberettiget på skattemeldingen 2017 for privatpersoner bosatt i Norge, etter vanlige regler.

Formue
VPS-oppgaven som ble utsendt pr. 31.12.17 er feil. Ved konkursen 19.12.17 ble aksjene uten verdi, og aksjene skal derfor ikke føres opp som formue pr 1. januar 2018.

Beregning av tap
Som følge av konkursen, tilsvarer tapet i utgangpunktet samlet inngangsverdi på aksjene. Med samlet inngangsverdi forstås det du har betalt pr aksje multiplisert med det antall aksjer du eide pr 19. desember 2017, med tillegg for evt. meglerprovisjon. Inngangsverdien finner du i den detaljerte Aksjeoppgaven. Visse særtilfeller hvor inngangsverdien er gjenstand for korrigering, er omtalt nedenfor.

Dersom ikke realisasjon av aksjene er med i Aksjeoppgaven, må tapet beregnes og det må opplyses om tapet i skattemeldingen. Skjemaet ”Aksjer og fondsandeler” (RF 1059) må fylles ut og vedlegges skattemeldingen.

(Under skatteberegningen oppjusteres tapet med en faktor på 1,24.)

Inngangsverdi - særtilfeller

  • Dersom aksjene er ervervet til underkurs i arbeidsforhold, er det aksjenes børsverdi på ervervstidspunktet som anses som inngangsverdi.
  • Er aksjene ervervet før 2006, vil du finne detaljer om eventuell korrigering av inngangsverdien med RISK beløp, i den detaljerte Aksjeoppgaven du har mottatt i Altinn.
  • For aksjer ervervet før 1989, som kunne vært solgt skattefritt pr. 1.januar 1992, gjelder det særregler.
  • Det gjelder også særregler for fastsettelse av inngangsverdi for aksjer ervervet ved arv eller gave.

* * *
Det presiseres at ovenstående orientering kun gjelder for privatpersoner. Eies aksjene av et aksjeselskap innrømmes ikke tapsfradrag.

Oversikten er ikke uttømmende, og tar følgelig ikke sikte på å adressere alle detaljer som kan være aktuelle i forbindelse med realisasjon av aksjer som følge av konkursen i Norske Skogindustrier ASA.

Last ned som PDF

Business Units

Investors

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21