15 Jan 2003

Spesielle poster i regnskapet for 4. kvartal 2002

I forbindelse med Norske Skogs forbedringsprogram "Improvement 2003" vil det bli gjort en avsetning på rundt 600 millioner kroner til antatte restruktureringskostnader. Dette beløpet blir medtatt i driftsresultatet, mens resultateffekten etter skatt blir rundt 400 millioner kroner.
 
I Australia blir det gjennomført endringer i skattereglene. Dette har som konsekvens at posten "Utsatt skatt" i konsernbalansen reduseres med rundt 300 millioner kroner, og med tilsvarende inntektsføring i resultatregnskapet.
 
Som tidligere meddelt vil det i 4. kvartal også bli medtatt salgsgevinst på skogeiendom med rundt 160 millioner kroner. Dette beløpet blir medtatt under "Andre poster" i resultatregnskapet.

Oxenøen, 15.01.2003

NORSKE SKOG

Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Kontaktpersoner:
Media:
Hanne Aaberg, telefon 67 59 90 29 eller 913 51 681
Finansmarked:
Jarle Langfjæran, telefon 67 59 93 38 eller 909 78 434