05 Feb 2003

Resultat preget av svak etterspørsel og sterk norsk krone krever omfattende sparetiltak for å styrke konkurranseevnen

Norske Skog hadde i 2002 driftsinntekter på 23,4 milliarder kroner (30,3 milliarder kroner) og et driftsresultatet før restruktureringskostnader på 1,9 milliarder kroner (5 milliarder kroner). Driftsresultatet er negativt påvirket av styrket norsk krone med vel 1 milliard kroner, gitt en sammenligning av gjennomsnittlig kronekurs i 2001 og 2002. I tillegg til kronekursen er lavere priser og volum hovedårsakene til det svake resultatet. Styret foreslår i år, som i fjor, et utbytte på 6 kroner pr. aksje.

"Det er liten tvil om at det er den sterke norske kronen som har størst innvirkning på Norske Skogs lønnsomhet sammenlignet med våre konkurrenter, sier konsernsjef Jan Reinås. På tross av svak etterspørsel har Norske Skog i hovedsak nådd sine langsiktige finansielle måltall. Selskapet er nå inne i en konsoliderings- og driftsfase og Improvement 2003 vil bidra til å bedre vår konkurransekraft betydelig. Resultatet vil bli et sterkere Norske Skog," sier Jan Reinås.
 
I 4. kvartal i 2002 oppnådde Norske Skog driftsinntekter på 6 milliarder kroner og et driftsresultat før restruktureringskostnader på 432 millioner kroner. Avsetning på 600 millioner kroner til antatte restruktureringskostnader i forbindelse med forbedringsprogrammet "Improvement 2003" gir et driftsresultat på minus 168 millioner kroner. Beløpet omfatter avsetning til kostnader i forbindelse med nedbemanning.
 
Balansen til Norske Skog ble redusert fra 56,2 milliarder kroner i 2001 til 44,9 milliarder kroner i 2002. Norske Skog har ved utgangen av 2002 en netto gjeld i forhold til egenkapital (gearing) på 1,02. Norske Skog betalte i 2002 ned gjeld med 2,4 milliarder kroner.
 
Konsernets egenkapital var 17,9 milliarder kroner pr. 31. desember 2002. Dette tilsvarer 136 kroner pr. aksje og gir en egenkapitalandel på tilnærmet 40%. Omregning av utenlandske datterselskaper til norske kroner har påvirket egenkapitalen negativt med 1,9 milliarder kroner i 2002 som følge av endringer i valutakurser. Konsernets gjeld er i stor grad nominert i valuta og valutaendringene reduserte netto rentebærende gjeld med 2,2 milliarder kroner.
 
I Europa var markedene for trykkpapir preget av ubalanse og tidvis prispress i 2002. Prisene for avispapir målt i lokal valuta var ca 10% lavere enn i 2001. Lavere annonsevolum medførte lavere etterspørsel i løpet av året, noe som igjen medførte produksjonstilpasninger for avispapir. Norske Skog Europa hadde driftsinntekter på 14 milliarder kroner og et driftsresultat på 1,1 milliarder kroner i 2002.
 
Sør-Amerika er preget av økonomisk usikkerhet. Dette resulterte i et fall i etterspørselen etter avispapir. Norske Skog styrket sin markedsposisjon i regionen på tross av økt konkurranse fra nord-amerikanske leverandører. Norske Skogs driftsinntekter i Sør-Amerika i 2002 var på 1,1 milliarder kroner og et driftsresultat på minus 9 millioner kroner.
 
I Australasia er det relativt god etterspørsel etter treholdig trykkpapir. Norske Skogs langtidskontrakter i regionen fører til stabil og god inntjening. De samlede driftsinntektene for regionen var på 3,8 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 546 millioner kroner.
PanAsia oppnådde sterke resultater i 2002. Det var god etterspørsel i Korea og Kina samt stabile priser og effektiv produksjon. I andre deler av Asia var det svake markeder og lave priser. Norske Skog eier 50% av PanAsia og andelen av PanAsias driftsinntekter og driftsresultat var på 2,6 milliarder kroner og 562 millioner kroner.
 
I Nord-Amerika økte etterspørselen etter treholdig trykkpapir i andre halvdel av 2002, men prisene er fortsatt lave. NorskeCanada, der Norske Skog eier 30,6%, hadde driftsinntekter og driftsresultat på henholdsvis CAD 1 482 millioner og CAD minus 123 millioner i 2002.
 
Norske Skog legger til grunn at markedene for trykkpapir vil være svake også i første halvår av 2003 og at kronekursen fortsatt vil være sterk.
 
Norske Skog regner med stabilt salgsvolum i 2003 sammenlignet med 2002. I Europa forventes fortsatt nedgang i prisene på avispapir. Forhandlinger om priser og leveranser pågår fortsatt. I Nord-Amerika er det annonsert en prisøkning på 50 USD pr. tonn for avispapir fra 1. mars 2003. For magasinpapir ventes noe press på prisene i første halvår.
 
Norske Skog forventer derfor å få et svakt resultat i 2003. Utover året vil imidlertid effektene av forbedringsprogrammet bidra positivt.

4. kv. resultat

Oxenøen, 5. februar 2003

NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt


Kontaktpersoner:
Media: Konserndirektør Hanne Aaberg, tlf 67 59 90 29, mobil 913 51 681
Finansmarked/analytikere: Direktør Jarle Langfjæran, tlf 67 59 93 38, mobil 909 78 434