05 Feb 2003

Resultatforbedring på 2 milliarder kroner går etter planen

Norske Skogs arbeid med å oppnå en resultatforbedring på 2 milliarder kroner innen utgangen av 2004 går etter planen. Nå starter gjennomføringen av en rekke forbedringstiltak verden over.

I oktober 2002 startet Norske Skog arbeidet med et omfattende program for å styrke selskapets konkurransekraft og lønnsomhet. Programmet "Improvement 2003" omfatter alle deler av selskapets globale virksomhet.
 
Målrettet arbeid
Norske Skog har identifisert nærmere 300 aktuelle forbedringstiltak og utarbeidet planer for gjennomføring. Kostnadsreduksjoner og effektivisering skal gi en resultatforbedring på 2 milliarder kroner.
 
- Det er nødvendig og viktig å gjennomføre store endringer for å styrke Norske Skogs konkurransekraft og lønnsomhet. Lavkonjunkturen fortsetter i 2003 med svake markeder, lave papirpriser og høy kronekurs. Vi må handle raskt og effektivt for å møte denne situasjonen. Jeg er imponert over innsatsen og det arbeidet som gjøres. Vi står foran noen vanskelige beslutninger, men forarbeidet er godt og vi kommer til å lykkes, sier konsernsjef Jan Reinås.
 
Samordning og standardisering
Norske Skogs styrke er at selskapet er en global aktør med virksomhet på fem kontinenter. Dette gir store muligheter i forbedringsarbeidet. Det skal hentes ut betydelige gevinster og synergier ved sterkere samordning innen administrasjon, produksjon, innkjøp og logistikk. Administrasjon forenkles og reduseres, mens organisering og bemanning ved fabrikkene i større grad blir standardisert. Dette gjør det lettere å dele kunnskap og overføre beste praksis mellom produksjonsenhetene i selskapet.
 
Ifølge Norske Skogs beregninger vil tiltakene gi resultatforbedringer i 2004 som grovt kan fordeles slik
  • Bemanning i produksjon og vedlikehold: 450 millioner kroner
  • Administrasjon konsern/fabrikker: 450 millioner kroner
  • Innkjøp: 600 millioner kroner
  • Distribusjon: 150 millioner kroner
  • Salg og produksjonsoptimalisering: 350 millioner kroner
Bemanningsreduksjoner
I desember 2002 ble det gjort betydelige endringer i organisasjonsstrukturen, og nye ledere for sentrale posisjoner er utnevnt. Det er videre foretatt en omfattende gjennomgang av organisering og oppgaver for alle deler av virksomheten.
Bygd på dette vil den totale bemanningen bli redusert med mer enn 1.200 årsverk i løpet av 2003 og 2004. Antall administrative årsverk blir redusert med omkring 25%, mens bemanning innen produksjon og vedlikehold går ned med ca. 15%. I Norge blir bemanningen redusert med omkring 500 personer.
 
De første bemanningsreduksjonene skjer i stabsfunksjoner på konsern og regionnivå (i Oslo, Sydney i Australia og Curitiba i Brasil). Her vil ny organisasjonsstruktur tre i kraft fra 15. februar.
 
Ved fabrikkene er det nødvendig med noe mer tid for å komme fram til nye bemanningsplaner. Framtidig organisering og mål for bemanning ved de enkelte fabrikkene blir fastsatt i mars. Organisasjonsendringene skal gjennomføres i den enkelte enhet, i henhold til de regler om informasjon og forhandlinger med representanter for ansatte som gjelder i hvert enkelt land. Ved Norske Skog Union i Skien er det allerede besluttet å redusere antall stillinger fra 420 til 337.
 
Norske Skog har utarbeidet en global policy for nedbemanning. Dette er gjort for å sikre størst mulig grad av ansvarlighet og ensartet behandling av ansatte. For de norske enhetene er det utarbeidet felles virkemidler ved nedbemanning. Førtidspensjon vil bli benyttet og overtallige får tilbud om sluttpakker. Men det blir ikke mulig å unngå oppsigelser. Overtallige vil få rådgivning og hjelp til å skaffe nytt arbeid.
 
Samler servicefunksjoner
For å effektivisere administrasjon blir det opprettet to felles servicesentra for Norske Skog i Europa, henholdsvis i Skogn og Antwerpen. Senteret i Antwerpen skal ta seg av støttefunksjoner for salg og logistikk og senteret i Skogn vil utføre regnskap- og lønnstjenester for de norske enhetene. Disse sentrene vil samle og effektivisere administrasjon som i dag er spredd på mange enheter.
 
Målrettede investeringer
I perioden framover vil Norske Skog legge en langsiktig og helhetlig plan for utviklingen av selskapets produksjonsanlegg.
Investeringer vil i sterkere grad målrettes for å videreutvikle konkurransedyktige fabrikkanlegg, mens investeringer i mindre lønnsomme maskiner blir redusert eller avsluttet. 15 - 20% av Norske Skogs produksjonskapasitet er i en kategori som tilsier at det ikke blir gjennomført større investeringer utenom vedlikehold.
 
Norske Skog arbeider videre med disse spørsmålene og vil senere presentere en langsiktig plan for utvikling av selskapets fabrikker og papirmaskiner.

Oxenøen, 5. februar 2003

NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kontaktpersoner:
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations Jarle Langfjæran, tel. 67 59 93 38, mobil 909 78 434

Media:
Konserndirektør Hanne Aaberg, tel. 67 59 90 29, mobil 913 51 681