06 Aug 2003

Forbedringsprogram ga 320 millioner

Forbedringsprogrammet Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner kroner. Norske Skogs resultat er fortsatt preget av svake markeder og lave priser for trykkpapir. Driftsresultat i 2. kvartal er noe bedre enn 1. kvartal 2003, når gevinster ved krafthandel holdes utenfor. Resultatet etter skatt i 2. kvartal var minus 190 millioner kroner. Inkludert i dette er tap på valutasikring med 148 millioner kroner. Driftsinntektene for 1. halvår 2003 er 11, 4 milliarder kroner, mens driftsresultatet er 685 millioner kroner. Resultatet etter skatt for 1. halvår er 100 millioner kroner. Svekkelsen av den norske kronen er positiv for driften i Norske Skog.

 
- Forbedringsresultatet på 320 millioner kroner viser at vi er på rett kurs mot målsettingen om 1 milliard kroner i år. Virkningen av de mange tiltakene som allerede er gjennomført vil slå enda tydeligere ut i månedene som kommer. I alle deler av selskapet er det gjort en betydelig innsats for at vi skal klare 2 milliarder kroner innen utgangen av 2004. Jeg er også fornøyd med de svært gode resultatene som er oppnådd i arbeidet med helse og sikkerhet, spesielt med tanke på at dette skjer i en krevende periode med nedbemanning og endringer av arbeidsoppgaver, sier konsernsjef Jan Reinås.
 
Helse og sikkerhet står alltid høyt på Norske Skogs dagsorden og satsingen gir svært gode resultater. I juni 2003 kan selskapets fabrikker vise til tidenes laveste H-verdi (fravær med skader). H-verdien siste 12 måneder var 3,1. Den gode utviklingen er et resultat av systematisk fokusering på helse og sikkerhet gjennom flere år. Målsettingen for 2003 sett under ett, er en H-verdi under 3.
 
Finansielt har Norske Skog en tilfredsstillende posisjon. Egenkapitalandelen var 41,3% pr. 30.06.2003, og egenkapitalen var større enn netto rentebærende gjeld. Ved utløpet av 1. halvår har selskapet ca. 7,6 milliarder kroner i likvide midler og ubenyttede trekkrettigheter.
 
Markedssituasjonen er ikke vesentlig endret gjennom 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal. Samlede leveranser av avis- og magasinpapir fra Norske Skog hittil i år er i underkant av 2,6 millioner tonn, en økning på ca. 8% sammenlignet med tilsvarende periode i 2002. Økningen skyldes meget lave volumer 1. kvartal i fjor. Driftsresultatet i 2. kvartal er imidlertid positivt påvirket av sesongmessig høyere volumer sammenlignet med 1. kvartal.
 
I Europa er driftsinntektene for avispapir redusert med 5,5% i 2. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2002. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere salgspriser. Markedet for avispapir er fortsatt svakt, og etterspørselen på nivå med 1. halvår 2002. Driftsinntektene for magasinpapir er imidlertid 7,2% høyere sammenlignet med 2002. Dette skyldes i hovedsak økte volumer.
 
Sør-Amerika kan ved utløpet av 2. kvartal vise til en økning i driftsinntektene på 12,5% sammenlignet med tilsvarende periode i 2002. Også driftsresultatet er forbedret. Dette skyldes i stor grad positive valutaeffekter. At Norske Skog Klabin JV ble avsluttet pr. 31.03.2003 har hatt positiv betydning for marginer og kostnader.
 
Australasia har så langt i 2003 hatt en god utvikling og kan vise til økt etterspørsel. Fra og med 1. juli vil prisene på avispapir i Australia bli justert i henhold til langtidskontrakter, og prisene målt i australske dollar vil ligge om lag 4% lavere enn prisene gjeldende fra sommeren 2002. Det ventes derfor noe svakere driftsresultat i Australasia i 2. halvår.
 
I PanAsia, hvor Norske Skog har en eierandel på 50%, er driftsinntektene 17,7% lavere enn i 2. kvartal 2002. Dette skyldes blant annet svakere etterspørsel enn fjorårets rekordnivå i Korea. I tillegg hadde en konkurrerende fabrikk i Korea en langvarig streik i fjor, noe som ga høyere markedsandel for PanAsia i denne perioden. Prisutviklingen har også vært negativ i flere asiatiske markeder, i tillegg til at prisene på råvarer og energi er økt. Sammenlignet med 2. kvartal i 2002 er det også en betydelig negativ valutaeffekt når resultatet regnes om til norske kroner.
 
NorskeCanada, hvor Norske Skog eier 30,6%, har et resultat som er negativt påvirket av at kanadisk dollar er styrket mot US dollar. Markedet for trykkpapir i Nord- Amerika er fortsatt svakt. Det er gjennomført en prisøking i 2. kvartal, og ytterligere økninger er annonsert. Selskapet gjennomfører et forbedringsprogram som vil bidra til kostnadsreduksjoner på CAD 100 millioner i løpet av 2003/2004.
 
Utsiktene fremover tyder ikke på vesentlige bedringer i markedene for avis- og magasinpapir i nær fremtid. Økt etterspørsel forutsetter økonomisk vekst i de enkelte land, først og fremst i Nord-Amerika og i Europa. Norske Skog forventer derfor svake, men stabile markeder og vil følgelig planlegge ut fra lav etterspørsel også i de kommende kvartalene, og fortsatt fokusere på forbedringsprogrammet.

Tall for 2. kvartal 2003

Oxenøen, 6. august 2003

NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kontaktpersoner
Media: Informasjonssjef Pål Stensaas, tlf 67 59 93 47, mobil 952 86 006
Finansmarked/analytikere: Direktør Jarle Langfjæran, tlf 67 59 93 38, mobil 909 78 434