05 Nov 2003

Langsiktig incentivprogram for konsernledelsen i Norske Skog

Styret i Norske Skog vedtok i desember 2002 å innføre et incentivprogram for konsernledelsen i form av syntetiske opsjoner. Hittil er det ikke tildelt noe under programmet, som er beskrevet på side 16 i årsrapporten for 2002.
 
Styret besluttet på møte i dag at konsernsjef Jan Reinås gis fullmakt til å tildele inntil 30.000 syntetiske opsjoner til hver av de 9 medlemmene i konsernledelsen. Eventuell tildeling vil skje pr. 20.11.2003, og opsjonskursen er fastsatt til gjennomsnittskursen for Norske Skogs aksjer på Oslo Børs i perioden 06.-19.11. 2003. Opsjonene har varighet til 31.12.2006, og kan utøves i perioden 01.07. - 31.12.2006. Som nevnt overfor er opsjonene syntetiske, som betyr at dersom de benyttes, vil det bli utbetalt et beløp tilsvarende differansen mellom markedskurs og opsjonskurs. Beløpet blir behandlet som lønn, og nettobeløpet etter skatt skal benyttes til å kjøpe Norske Skog-aksjer til markedskurs, med etterfølgende tre års bindingstid. Det vil følgelig gå 5-6 år før en eventuell gevinst kan realiseres. Opsjonene er gyldige såfremt rettighetshaveren er fast ansatt og ikke har sagt opp sin stilling. Opsjonsprogrammet medfører ingen utvanningseffekt.
 
Konsernsjefen har også fått fullmakt til å tildele inntil 30.000 syntetiske opsjoner til medlemmene i konsernledelsen pr. 1. oktober i 2004 og 2005, med opsjonskurs lik gjennomsnittskursen for Norske Skogs aksjer i forutgående to uker, og med mulighet til å utøve opsjonene i 2. halvår av henholdsvis 2007 og 2008. Andre vilkår er som beskrevet ovenfor.
 
Styrets formann fikk fullmakt til å tildele et antall syntetiske opsjoner til påtroppende konsernsjef Jan Oksum, men hans maksimale antall opsjoner inklusive de han blir tildelt som medlem av nåværende konsernledelse, skal ikke overstige 60.000. Også denne tildelingen vil eventuelt skje pr. 20.11.2003, med de andre vilkårene som beskrevet ovenfor. Denne fullmakten har varighet til 01.10.2004.

Oxenøen, 05.11.2003


NORSKE SKOG

Informasjon og samfunnskontakt

Kontaktperson media:
Informasjonsdirektør Hanne Aaberg, tlf. 6759 9029 eller 9135 1681
Kontaktperson finansmarked:
Direktør Jarle Langfjæran, tlf. 6759 9338 eller 9097 8434