05 Feb 2004

Tjente 402 millioner kroner

Norske Skog produserte og solgte mer papir i 2003 enn i 2002, til tross for vanskelige markeder. Betydelig lavere priser ga et driftsresultat for 2003 på 1,4 milliarder kroner som er rundt 500 millioner kroner lavere enn i 2002. Overskuddet var på 402 millioner kroner i 2003. Forbedringsprogrammet Improvement 2003 gir forventede resultater med en effekt på 955 millioner kroner før skatt forrige år.

Brutto driftsinntekter for Norske Skog i 2003 var 24,1 milliarder kroner mot 23,5 milliarder kroner i 2002. Kontantstrøm fra driften var nær tre milliarder (3,7 milliarder i 2002). Styret foreslår uendret utbytte på 6 kroner per aksje.
 
- Selv i et år preget av svake markeder, opprettholder Norske Skog sterke driftsmarginer i forhold til våre konkurrenter og en solid finansiell posisjon. Det skyldes først og fremst resultatene av forbedringsprogrammet og en bedre valutautvikling enn i 2002. Ved utgangen av 2004 skal vi nå målet for forbedringsprogrammet med en varig effekt på to milliarder kroner sammenlignet med 2002. Norske Skog er godt rustet for å møte ny vekst i alle deler av verden, men vi er usikre på når markedene i Europa og Nord-Amerika vil bedre seg. Det er fortsatt nødvendig med en streng kostnadsdisiplin for å bedre selskapets lønnsomhet, sier konsernsjef Jan Oksum.
 
Prisene i 2003 for avispapir ble redusert i Europa, Norske Skogs største marked, med mellom 7- 11 prosent og med rundt 3 prosent for magasinpapir. I Australasia gikk prisene ned med 3-4 prosent. Det var også en viss nedgang i Korea.
For øvrig steg prisene noe i Nord-Amerika og spotmarkedene i Asia.
 
I begynnelsen av 2004 er det marginalt lavere priser i Europa enn i 2003, mens det i Nord-Amerika er annonsert ytterligere prisøkninger. I Asia og Sør-Amerika forventes økt etterspørsel og det forventes fortsatt stabilt og godt marked i Australasia.
 
Finansielt har Norske Skog en god posisjon. Tross svake konjunkturer har selskapet nedbetalt gjeld og forbedret forholdet mellom netto rentebærende gjeld og egenkapital til 0,92 ved utgangen av 2003 fra 1,02 ved utgangen av 2002.
Ved utløpet av 2003 hadde Norske Skog 6,5 milliarder kroner i kontanter og ubenyttede trekkrettigheter.
Norske Skog tok i fjor opp et langsiktig obligasjonslån i USA på til sammen 400 millioner dollar, og Norske Skog er med dette ett av svært få norske selskaper som har oppnådd lån med 30 års løpetid. Avdragsprofilen for Norske Skogs gjeld er dermed ytterligere forbedret.
Norske Skog-aksjen er med en omsetning på 119,4 millioner aksjer i 2003 blant de mest omsatte på Oslo Børs.
 
Helse og sikkerhet er høyt prioritert i Norske Skog, og det gir resultater. I 2003 satte Norske Skog ny rekord med en H-verdi, antall skader med fravær per million arbeidstimer, på bare 3,6 i gjennomsnitt.
 
Mer om årsresultatet og resultatet for 4. kvartal 2003 på vår hjemmeside www.norske-skog.com.
 
Oxenøen 5. februar 2003

NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kontaktpersoner:
Media: Konserndirektør Hanne Aaberg, tlf 67 59 90 29, mobil 913 51 681

Finansmarked/analytikere: Direktør Jarle Langfjæran, tlf 67 59 93 36, mobil 909 78 434