02 Jun 2004

Konsesjon for salg av skogeiendommer

Det er nå gitt konsesjon til Ulvig Kiær AS i forbindelse med overtakelse av skog og utmarkseiendommer i Namdalen og Verran, som Norske Skog solgte i november 2003. Samlet areal er 1,35 millioner dekar.
 
Den avtalte verdien er 153 millioner kroner, som blir betalt den 1. juli 2004. Salget medfører en regnskapsmessig gevinst på rundt 140 millioner kroner, som blir medtatt under "Andre poster" i Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2004.

Oxenøen, 02. juni 2004

NORSKE SKOG

Kommunikasjon og samfunnskontakt