01 Jul 2004

Overføring av Norske Skogs eiendommer i Midt - Norge

Norske Skog gjennomfører idag overdragelsen av 1,35 millioner dekar skog og utmark i Midt-Norge til Ulvig Kiær AS. Virksomheten sysselsetter 5 ansatte, og driver skogsdrift og utmarksbasert turisme, herunder utleie av jakt og fiske.

Avtalen ble inngått i november 2003, og konsesjon ble gitt i mai i år. Salget avslutter Norske Skogs epoke som skogeier i Norge.
 
De nye eierne vil sørge for at eiendommene blir forvaltet og drevet videre på profesjonelt og ansvarsfullt vis, og de vil også videreutvikle potensialet som ligger i eiendommene.
 
Ulvig Kiær AS, som eies av ekteparet Anne Ulvig og Anders Kiær vil drive sentrale deler av eiendomsmassen videre som en enhet, men skal samtidig selge unna et betydelig antall enkeltteiger til lokale skogeiere og andre interessenter. Kjøperne ser også potensialet for småkraftutbygging i Grong og Namsskogan.
 
 
 
 
For ytterligere opplysninger:
Norske Skog:
Juridisk direktør Sverre Landmark 
Tlf: 67 59 90 16/ 918 31 230
Informasjonsdirektør Pål Stensaas
Tlf: 67 59 93 47/ 952 86 006
 
Ulvig Kiær AS:
Anne Ulvig/Anders Kiær
Tlf: 62 46 20 70/ 976 93 570

Oxenøen / Koppang 1. juli 2004


Norske Skog
Kommunikasjon og Samfunnskontakt