03 Aug 2004

Norske Skog 2. kvartal 2004: Økt etterspørsel, men fortsatt svakt resultat

Norske Skogs driftsresultat, før avsetning til restrukturering i Australasia (230 millioner kroner), var 201 millioner kroner i 2. kvartal 2004. Når resultatet korrigeres for gevinster fra energihandel, er det 82 millioner kroner lavere enn i fjor.

Driftsinntektene økte med
7 % til 6,2 milliarder kroner i kvartalet, og nettoresultatet etter skatt ble minus 31 millioner kroner etter at det er inntektsført en gevinst på 142 millioner kroner fra salg av skog og andre eiendommer i Trøndelag.
 
Forbedringsprogrammet Improvement 2003 viser oppnådde forbedringer på 462 millioner kroner i 2. kvartal, hvilket betyr en bedring i konkurransekraft på 1,85 milliarder omregnet på årsbasis.
 
Norske Skogs resultat for 2. kvartal er utilfredsstillende, sier konsernsjef Jan Oksum. Etterspørselen øker, men prisene er i de fleste regioner lavere enn i fjor samtidig som selskapet opplever økte kostnader på innsatsfaktorer som energi, markedsmasse og returpapir.
 
Norske Skog har en god finansiell stilling, med nettogjeld som er 94 % av egenkapitalen ved utgangen av juni 2004. Kontantstrøm fra driften utgjorde 844 millioner kroner i kvartalet og vel 1,5 milliarder kroner hittil i år.
 
Det er blitt gjennomført prisøkninger for trykkpapir i Nord-Amerika, Sør-Amerika og de fleste land i Asia og flere økninger er annonsert, sier konsernsjef Jan Oksum. Når vi ser på økningen i etterspørselen og det generelle markedsbildet, er det grunn til å tro på prisøkninger i Europa også, når kontraktene skal reforhandles. Selskapet forventer allikevel et svakt resultat også i 2. halvår 2004, mens utsiktene er bedre for 2005, sier Oksum.
 
Norske Skog gjennomfører betydelige investeringer for å møte markedets behov ved bygging av ny papirmaskin i Kina og omfattende restrukturering i Australasia. Styret har også besluttet å utvide TMP-anlegget ved Norske Skog Walsum, et prosjekt som skal gjennomføres i 2. halvår 2005.
 
Mer om kvartalsrapporten på våre hjemmesider www.norske-skog.com

Oxenøen, 3. august 2004
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
Finans:
IR- direktør Jarle Langfjæran, telefon 67 59 93 38, mobil: 909 78 434
 
Media:
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt Hanne Aaberg,
telefon 67 59 90 29, mobil: 913 51 681

Kvartalsrapport