03 Nov 2004

Norske Skog 3. kvartal 2004:

Norske Skogs samlede leveranser har økt med 5,4 % hittil i år. Driftsinntektene har økt med 4,5 % til 6,4 milliarder kroner i 3. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultat var på 217 millioner kroner i 3. kvartal 2004 mot 372 for samme periode i 2003. Nettoresultatet etter skatt var 142 millioner kroner, noe som er en økning fra 45 millioner kroner i 3. kvartal i 2003.

- Driftsresultatet er fortsatt ikke tilfredsstillende, sier konsernsjef Jan Oksum. Han understreker imidlertid at styrket verdensøkonomi og økt annonsering gir god forbruksutvikling. I tillegg er det lav kapasitetsvekst i hele verden. - På bakgrunn av dette forventer vi en betydelig prisøkning på avis- og magasinpapir i Europa i 2005, konkluderer Jan Oksum.
 
- Vi regner med god etterspørsel i tiden fremover. Kursutviklingen for den norske kronen er et usikkerhetsmoment. Norske Skog har imidlertid sikret største delen av kontantstrømmen i en 12-måneders horisont, og valutaendringene vil ha begrenset effekt på nettoresultat i dette tidsperspektivet, sier Jan Oksum.
 
Forbedringsprogrammet Improvement 2003 viser oppnådde forbedringer på 524 millioner kroner i 3. kvartal sammenlignet med basisåret 2002, noe som tilsvarer 2,1 milliarder på årsbasis.
 
Norske Skog har en god finansiell stilling, og hadde ved utløpet av 3. kvartal 7,1 milliarder kroner i likviditetsreserver i form av langsiktige trekkrettigheter og bankinnskudd / kortsiktige plasseringer. Forholdet mellom netto rentebærende gjeld og egenkapital er 0,90 ved utløpet av kvartalet, på linje med målsettingen. Kontantstrømmen fra drift og finansiering utgjorde 507 millioner kroner i 3. kvartal, og i overkant av 2 milliarder kroner hittil i år.
 
Mer om kvartalsrapporten på Norske Skog sin hjemmeside www.norske-skog.com
 
Oxenøen, 3. november 2004
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon
Finansmarked / analytikere: Direktør Jarle Langfjæran, tel. 67 59 93 38 eller mob. 909 78 434
Media: Konserndirektør Hanne Aaberg, tel. 67 59 90 29 eller mob. 913 51 681

Q3 04 Kvartalsrapport