05 Nov 2004

Kvotehandel, men ikke for treforedlingsindustrien

Norske Skog er skuffet over at regjeringens forslag til lov om kvotehandel med klimagasser, som ble oversendt Stortinget i dag, ikke omfatter treforedlingsindustrien.

-Konkurransekraften til våre fabrikker svekkes i forhold til resten av Europa. Vi konstaterer at hensynet til statens inntekter gjennom en særskilt CO2 avgift for treforedlingsindustrien tillegges større vekt enn både miljøeffekter og konkurranseevnen til norsk industri, sier konserndirektør Ketil Lyng i Norske Skog.

EU har vedtatt innføring av kvotehandel med klimagasser som en prøveordning allerede fra 2005. Norske Skog har ni fabrikker i Europa. Fire av disse kommer inn under EU's direktiv om kvotehandel som omfatter utslipp av CO2 fra kraftproduksjon basert på fossilt brensel, raffinerier, treforedlingsindustri og prosessutslipp fra jern, stål og sement.
Det er viktig at også våre norske fabrikker kan inngå i denne kvotehandelen. Norske Skog mener at kvotehandel gir en bedre miljøeffekt, samtidig som norsk industri får konkurrere på like vilkår med resten av Europa.
-Dersom Stortinget faktisk vedtar loven slik den er foreslått fra regjeringen, vil den konkurransemessige posisjon for våre norske fabrikker svekkes i forhold til øvrig skandinavisk og europeisk treforedlingsindustri, sier Ketil Lyng.
 
Oxenøen, 5. november 2004
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Ketil Lyng, mobiltelefon 977 55 627
 
(Vedlagt foto av Konserndirektør Ketil Lyng til fri benyttelse.
Foto: Norske Skog)

Foto av Ketil Lyng