15 Apr 2005

GENERALFORMSAMLING I NORSKE SKOG

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i går, 14. april 2005.

Årsregnskap og årsberetning for 2004 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet ble godkjent. Generalforsamlingen sluttet seg også til styrets forslag til utbetaling av utbytte med 6 kroner pr. aksje. Utbyttet er uforandret sammenlignet med foregående år, og blir utbetalt 29. april 2005 til aksjonærer som var registrert i selskapets aksjonærregister den 14. april 2005.
 
Generalforsamlingen besluttet å slette § 5 i selskapets vedtekter som omhandler overdragelse av aksjer. Med den vedtatte endringen er Norske Skogs vedtekter i tråd med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse som anbefaler at aksjer i børsnoterte selskaper skal være fritt omsettelige uten begrensninger.
 
Styret fikk også tilslutning til å klargjøre vedtektenes §§ 1 og 9 (ny § 8), slik at det tydeliggjøres at selskapet er et allmennaksjeselskap og at innkalling til generalforsamling skjer innenfor allmennaksjelovens frist.
 
Videre sluttet generalforsamlingen seg til forslaget om å endre vedtektenes §§ 6, 7, 8 og 9, slik at det fra nå av anvendes kjønnsnøytrale betegnelser på ulike verv i selskapets styrende organer.
 
Ingrid Wiik og Annette Brodin Rampe ble valgt inn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer av bedriftsforsamlingen. Jarle Halvorsen og Stein-Roar Eriksen ble valgt inn som nye representanter for de ansatte. Egil Myklebust, Jan Vidar Grini og Robert Svarva (observatør) har gått ut av styret. Styret består nå av ni faste medlemmer i motsetning til tidligere da styret hadde syv faste medlemmer og en observatør.
 
Valgkomitéen fikk tilslutning til gjenvalg av Ivar B. Korsbakken, Idar Kreutzer, Svein Aaser, Kirsten C. Idebøen og Ann Kristin Brautaset til bedriftsforsamlingen. I tillegg ble Turid Fluge Svenneby valgt som medlem til bedriftsforsamlingen, og Svein Haare ble valgt til 1. varamedlem.
 
Gunn Wærsted ble valgt inn i valgkomitéen, som for øvrig består av Ivar B. Korsbakken, Idar Kreutzer og Helge Evju. Bjørn Kristoffersen går dermed ut av valgkomitéen.
 
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer, begrenset oppad til 10 % av de til en hver tid utestående aksjene. Fullmakten avløser en tidligere fullmakt og er gitt frem til generalforsamling i 2006.
 
 
Oxenøen, 15. april 2005
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Ytterligere informasjon:
Konserndirektør Hanne Aaberg,
telefon 67 59 90 29 eller mobil 913 51 681