19 Apr 2005

Norske Skog - Valutaforhold m.v. i 1. kvartal 2005

Norske Skog offentliggjør tall for 1. kvartal 2005 den 4. mai, ca. kl. 12.

Det blir presentasjon med webcast i våre lokaler samme dag kl. 14. Nærmere informasjon om dette arrangementet vil komme på vår hjemmeside www.norskeskog.com senere i dag. 
 
"Silent Period" i forkant av offentliggjøringen starter torsdag 21. april.
 
Norske Skogs handelsveide kurv av valutaer ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 88,7 i 1. kvartal mot 88,3 i 4. kvartal 2004 og 94,5 i 1. kvartal 2004. Indeksverdien pr. 31. mars 2005 var 88,9 mot 87,5 ved årsskiftet. Indeksen starter 1. januar 2002.
 
IFRS (International Financial Reporting Standard)
Norske Skog har tatt i bruk IFRS regnskapsstandard fra og med 1. januar 2005, og regnskapstallene vil bli sammenlignet med omarbeidede tall for 2004. Virkningene av IFRS er beskrevet i Norske Skogs årsrapport for 2004, og i en separat børsmelding som ble sendt 3. februar. 
 
Innebygde derivater skal regnskapsføres til virkelig verdi fra og med 2005. Dette følger av IAS 39. For Norske Skog gjelder dette hovedsakelig for kontrakter for levering av kraft hvor fremtidig kraftpris til en viss grad avhenger av utviklingen av valutakurser. Norske Skog har verdsatt disse innebygde derivatene til markedsverdi pr. 1.1.2005, og denne verdien  er balanseført med motpost i konsernets egenkapital. Dette har gitt en positiv effekt på konsernets egenkapital med NOK 315 millioner kroner. Fremover vil fluktuasjoner i verdien av derivatene resultatføres. I tillegg medfører implementeringen av IAS 39 en reduksjon i verdien av rente- og valutasikringsinstrumenter på NOK 150 millioner. Dette reduserer konsernets egenkapital.
 
 
Oxenøen, 19. april 2005
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations