04 Mai 2005

Svakt kvartal, prisøkning spist av sterkere krone

Norske Skog hadde fortsatt svake økonomiske resultater i 1. kvartal 2005. Driftsinntektene er redusert med 314 millioner kroner til i underkant av 5,8 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal 2004. Driftsresultatet for 1. kvartal er på 260 millioner kroner, mens netto resultat etter skatt er på minus 42 millioner kroner, 15 millioner bedre enn 1. kvartal 2004.

 - Starten på 2005 har vært skuffende, sier konsernsjef Jan Oksum. - Selv om vi oppnådde prisøkning for våre produkter, har kostnadsøkning på energi og andre innsatsfaktorer gitt oss svært begrenset effekt på driftsresultatet. I forhold til samme kvartal i fjor, er resultat også svekket med om lag NOK 95 millioner på grunn av styrket norsk krone.            
 
Leveransene i 1. kvartal er sesongmessig lave, og med forsterket effekt i år på grunn av uvanlig høye salgsvolumer i 4. kvartal i fjor.
 
- Det er fortsatt god markedsvekst for avispapir i de fleste land og regioner, men svak utvikling i Nord-Amerika og Korea, sier Oksum. - Som forventet er imidlertid ikke veksten så sterk som i fjor. Det er gjennomført prisøkninger i Europa, og det kommer lite ny kapasitet for avispapir og magasinpapir i år.
 
Norske Skog har en god finansiell posisjon, med gearing (netto rentebærende gjeld/egenkapital) på 0,88 pr. 31. mars 2005.
 
Fra og med 2005 avlegger Norske Skog regnskap etter prinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standards). Sammenligningstall er omarbeidet tilsvarende. Hovedforskjellen mot tidligere norsk regnskapsstandard er at goodwill ikke blir avskrevet.
 
Norske Skog har flere større prosjekter på gang eller under forberedelse. PanAsia, der Norske Skog eier 50 %, starter produksjon ved Asias største avispapirmaskin i 3. kvartal i Hebei-provinsen i Kina. Restruktureringsprosjektet i Australasia er i rute, og det blir utført en hovedstudie for en eventuell ny papirmaskin ved Norske Skog Pisa. Styrebeslutning om dette prosjektet kan bli tatt i løpet av året.
 
Den gode utviklingen innen helse og sikkerhet fortsetter, og H-verdien (skader med fravær pr. million arbeidstimer) var 1,2 i siste 12-månedersperiode. - Dette er det beste resultatet inne helse og sikkerhet for Norske Skog noensinne, understreker Oksum. Ti av fabrikkene hadde ingen skader med fravær i dette tidsrommet.
 
Fullstendig kvartalsrapport med regnskapstall er tilgjengelig på www.norskeskog.com.
 
Oxenøen, 4. mai 2005
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon
Finansmarked: Direktør Jarle Langfjæran, tel. 67 59 93 38 eller mob. 909 78 434
Media: Konserndirektør Hanne Aaberg, tel. 67 59 90 29 eller mob. 913 51 681

Norske Skog Q1-2005 norsk