11 Jul 2005

Valutaforhold m.v. i 2. kvartal 2005

Norske Skog offentliggjør, som tidligere meldt, tall for 2. kvartal 2005 den 2. august etter børsens stengetid.
 
Det blir presentasjon med webcast i våre lokaler samme dag kl. 17. Nærmere informasjon om dette arrangementet vil komme på vår hjemmeside www.norskeskog.com
 
"Silent Period" i forkant av offentliggjøringen starter tirsdag l9. juli.
 
Norske Skogs handelsveide kurv av valutaer ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 87,9 i 2. kvartal mot 88,7 i 1. kvartal, og 91,6 i 2. kvartal 2004. Indeksverdien pr. 30. juni 2005 var 87,3 mot 88,9 pr. 31. mars og 87,5 ved årsskiftet. Indeksen starter 1. januar 2002.
 
Verdiendringer under IFRS (International Financial Reporting Standard)
Norske Skog har tatt i bruk IFRS regnskapsstandard fra og med 1. januar 2005, og regnskapstallene blir sammenlignet med omarbeidede tall for 2004. Virkningene av IFRS er beskrevet i Norske Skogs årsrapport for 2004, og i en separat børsmelding som ble sendt 3. februar. 
 
Under IFRS skal biologiske eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi. Dette har medført en verdireduksjon på rundt NOK 50 millioner på Norske Skogs skogeiendommer i Australia. Beløpet er medtatt i konsernets driftsresultat, men holdt utenfor ved beregningen av driftsresultat for region Australasia.
    
Innebygde derivater i forbindelse med Norske Skogs kraftkontrakter har ikke hatt vesentlig verdiendring i 2. kvartal.

Skogn, 11. juli 2005

NORSKE SKOG
Investor Relations