05 Okt 2005

Aksept for tilbud til Union-ansatte

Norske Skogs ledelse og de ansattes representanter har drøftet og kommet frem til et sett av omforente virkemidler for ansatte ved nedleggelse av Union i Skien. Hovedmålet er å trygge ansatte økonomisk i en overgangsperiode og gjøre maksimalt for å hjelpe den enkelte raskt over i nytt arbeid. Tiltakene har en kostnad på ca 190 millioner kroner.

Tilbudspakken omfatter blant annet hjelp til nytt arbeid i eller utenfor Norske Skog, forlengede oppsigelsesfrister, spesielle tiltak for eldre ansatte samt gavepensjon og avgangsvederlag. Tiltakene omfatter også spesiell kompensasjon for arbeid frem til produksjonsstans.
 
Formidling av ansatte til annet arbeid skjer i nært samarbeid med Aetat og Naviga, et konsulentselskap med lang erfaring med tilsvarende situasjon. Norske Skog har også invitert andre bedrifter i Grenlandsregionen for å kartlegge behovet for rekruttering av nye medarbeidere.
 
Alle fast ansatte ved Union får seks måneders oppsigelsestid fra 1. desember i år. Ansatte over 50 år får ni måneders oppsigelsestid fra samme tidspunkt. Dersom ansatte får tilbud om ny jobb i oppsigelsestiden, kan de fratre så snart som mulig.
 
- Jeg er tilfreds med at vi i denne vanskelige saken er kommet frem til et omforent opplegg om hvordan vi på best mulig måte kan sikre en god fremtid for ansatte ved Union. Vi vil strekke oss svært langt for å kunne tilby arbeid til ansatte som ønsker å fortsette i Norske Skog i Norge og i utlandet. Ansatte som er over 55 år og som vil fortsette i Norske Skog får konkret tilbud om arbeid ved en annen enhet i Norge dersom de ønsker det, sier konsernsjef Jan Oksum
 
Ansatte over 60 år vil fortsatt kunne få arbeid på Union knyttet til avvikling, demontering, opprydding, vakt og vedlikehold på området.
 
Det er også en målsetning at ingen ansatte og lærlinger skal avbryte sin opplæring på grunn av nedleggelsen av Union. Alle skal få et tilbud som gjør det mulig å fullføre utdannelsen.
 
- Med disse virkemidlene føler jeg meg trygg på at vi ivaretar de ansattes interesser på en god måte og tar det ansvar som en beslutning om nedleggelse nødvendigvis krever, sier Jan Oksum

Oxenøen 4. oktober 2005

NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt