21 Okt 2005

Plassering av restaksjer

Vi viser til børsmelding publisert torsdag 20 oktober angående endelig tegningsresultat i nylig gjennomført fortrinnsrettsemisjon. Deutsche Bank og Nordea har informert oss om at de har gjennomført salget av 1.487.457 restaksjer. Salget ble rettet til institusjonelle investorer i en book building-prosess. Salgsprisen på restaksjene ble satt til NOK 85 pr. aksje.
 
Vederlaget per tegningsrett blir således NOK 6,25 etter at tegningsbeløpet og relevante transaksjonskostnader er fratrukket, og for øvrig betinget av de vilkår som følger av tegningsavtalen inngått mellom Deutsche Bank, Nordea og Norske Skog. Vederlaget forfaller til betaling så raskt som praktisk mulig og senest fredag 28 oktober.
 
Med henvisning til emisjonsprospektet datert 26. september, vil det ikke bli foretatt utbetaling av beløp som er lavere enn NOK 20 etter fradrag for relevante transaksjonskostnader. For ytterligere informasjon omkring betingelsene for salget av Restaksjene og betaling av netto provenyet fra dette salget til investorer med ubenyttede tegningsretter, henvises til prospekt.

Oxenøen, 21. oktober 2005

NORSKE SKOG
Investor Relations