18 Jan 2006

Valutaforhold m.v., 4. kvartal 2005

Norske Skog publiserer tall for 4. kvartal 2005 fredag 3. februar kl. 8. Det blir presentasjon med live webcast i selskapets lokaler kl. 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på vår hjemmeside www.norskeskog.com senere.
"Silent Period" i forkant av publiseringen starter fredag 20. januar.

Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 87,3 i 4. kvartal 2005, sammenlignet med 86,6 i 3. kvartal 2005 og 88,3 i 4. kvartal 2004. Verdien pr. 30.12.2005 var 88,4 mot 87,2 pr. 30.09.2005. Indeksen starter 01.01.2002.
 
Innebygde derivater i Norske Skogs kraftkontrakter har hatt en verdiøkning på rundt NOK 200 millioner i 4. kvartal 2005.
 
Norske Skog Union
 
Norske Skogs bedriftsforsamling vedtok på møte den 4. oktober at virksomheten ved Union skal opphøre i løpet av 1. kvartal 2006. Det vil bli disse effektene i Norske Skogs regnskap i 4. kvartal 2005:
Bokførte verdier av anlegget skrives ned fra rundt NOK 180 millioner til NOK 28 millioner.  Nedskrivningen har ingen kontanteffekt. Restverdien på NOK 29 millioner reflekterer antatt kontantstrøm til endelig nedlegging i slutten av februar 2006. Det blir dessuten gjort en avsetning for restruktureringskostnader på rundt NOK 270 millioner. Dette beløpet inkluderer omstillings- og sluttoppgjørskostnader til ansatte, dessuten kostnader til fjerning av maskiner og utstyr, og miljøopprydding. Dette vil få kontanteffekt etter hvert som kostnadene påløper.
Kostnadene relatert til nedlegging av Union blir medtatt i konsernets driftsresultat, men påvirker ikke resultatet for Europa-regionen.
 
Norske Skog Pisa
 
I forbindelse med en uavklart tvist om nettleie i Brasil er det gjort en avsetning på NOK 55 millioner. Beløpet vil bli medtatt i resultatet for region Sør-Amerika.
 
Oxenøen, 18. januar 2006
 
NORSKE SKOG
Investor Relations