27 Jan 2006

Tar vare på kultur og industrihistorie fra Union

Etter vedtaket om nedleggelse av Union tok Norske Skog initiativ til et arbeid for å sikre kunst, arkiver og industrihistorie fra Unions virksomhet gjennom mer enn 130 år.

Et bredt sammensatt utvalg er i gang med flere prosjekter og Norske Skog har lagt vekt på å benytte profesjonelle miljøer, både lokalt og nasjonalt, for å sikre kvalitet i arbeidet.
 
Utvalget ledes av Tom Bratlie fra Norske Skog, Kommunikasjon og samfunnskontakt og har i tillegg følgende representanter:
- Alfhild Skaardal, kultursjef i Skien kommune
- Thor Gundersen, kommunearkivet i Skien kommune
- Tor Gardåsen, Telemark Museum
- Magne Rugsveen, Norsk Skogmuseum
- Bjørn Bering, Riksarkivaren
- Arvid Isaksen, Norske Skog Union
- Svein Aurstad, Norske Skog Union
 
I tillegg har utvalget kontakt med Terje Sjøvåg i Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening for å sikre en god koordinering med det bevaringsarbeidet som pågår der.
 
Det er allerede igangsatt flere konkrete prosjekter:
 
Kulturavdelingen i Skien kommune har tatt ansvar for en profesjonell registrering av all kunsten som tilhører bedriften. De har identifisert om lag 150 verk som nå blir fotografert, målt, registrert og beskrevet. Dette arbeidet er godt i gang og en komplett rapport er ventet i mars.
 
Norsk Skogmuseum har både fotografert og filmet produksjonen ved Union. En film som viser hele produksjonen er allerede laget. Norsk Skogmuseum har også engasjert seg i fotodokumentasjon av fløtningen og dette arbeidet er også kommet langt.
 
Riksarkivaren har utarbeidet en foreløpig rapport omkring arkivene fra Union og tilknyttede virksomheter. Det er identifisert arkivmateriale på omtrent 1 000 hyllemeter og et omfattende fotoarkiv. Noe av dette kan kasseres, men vi står foran en betydelig jobb med registrering av arkivene og deretter en oppbevaring som både er sikker og tilgjengelig. Dette arbeidet vil gjøres i nært samarbeid med Riksarkivaren.
 
Telemark Museum vil, sammen med Norsk Skogmuseum registrere gjenstander fra bedriften som har industrihistorisk betydning. Dette arbeidet er ennå ikke påbegynt.
 
Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål omkring fremtiden for både gjenstander, kunst og arkiver. Arbeidet så langt har dreid seg om å få en oversikt over oppgavene og registrere alt materialet. Spørsmål om fremtidig plassering av kunst og arkiver vil bli behandlet senere. Det er viktig for Norske Skog at de valg som blir tatt ivaretar flere hensyn. Kunsten, arkivet og gjenstandene må gis en trygg bevaring for fremtiden samtidig som en del av materialet vil være av interesse for publikum og dermed må gjøres tilgjengelig på en god måte.
 
Store deler av dette materialet er av spesiell interesse for Skien og Telemark. Norske Skog legger derfor stor vekt på at planleggingen og gjennomføringen av arbeidet gjøres i nært samarbeid med Skien kommune og Telemark Museum.
 
Oxenøen, 27. januar 2005
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For mer informasjon:
 
Tom Bratlie
Informasjonssjef
Norske Skog, Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Telefon: 67 59 93 34
Mobil: 905 21 904