20 Apr 2006

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 20. april 2006.
Årsregnskap og årsberetning for 2005 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet ble godkjent. Generalforsamlingen sluttet seg også til styrets forslag til utbetaling av utbytte med 5,50 kroner pr. aksje. Utbyttet blir utbetalt 3. mai 2006 til aksjonærer som var registrert i selskapets aksjonærregister den 20. april 2006.

Giselé Marchand og Halvor Bjørken ble gjenvalgt som aksjonærvalgte styremedlemmer av bedriftsforsamlingen. Trond Andersen ble valgt inn som ny representant for de ansatte. Styret består av ni faste medlemmer.
Da bedriftsforsamlingens leder Ivar Korsbakken ønsket å fratre etter ett år av sin valgperiode, ble ett nytt aksjonærvalgt medlem, Harald Evju, valgt for ett år. Birgitta Rødstøl Næss og Tom Ruud ble valgt for to år. Emil Aubert, Ole H. Bakke, Christian Ramberg and Harald Sæther ble gjenvalgt.  Kjersti Narum ble valgt som nytt varamedlem til bedriftsforsamlingen.
Ole H. Bakke ble valgt inn i valgkomitéen, som for øvrig består av Helge Evju og Gunn Wærsted.
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer, begrenset oppad til 10 % av de til en hver tid utestående aksjene. Fullmakten avløser en tidligere fullmakt og er gitt frem til generalforsamling i 2007.

Oxenøen, 20. april 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


For ytterligere informasjon:
Konserndirektør
Hanne Aaberg
Tlf: 67 59 90 29
Mob: 913 51 681