03 Mai 2006

Norske Skog - 1. kvartal 2006

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat før spesielle poster på NOK 1.034 millioner i 1. kvartal 2006, mot tilsvarende NOK 925 millioner i 4. kvartal 2005. Netto driftsresultat før spesielle poster var NOK 167 millioner i 1. kvartal 2006 mot NOK 97 millioner i 4. kvartal 2005.

Nettoresultat før skatt i 1. kvartal var NOK 194 millioner i 1. kvartal 2006 og inneholder en inntektsføring på NOK 146 millioner som relaterer seg til salg av aksjene i Catalyst Paper og som følger av regnskapsprinsippene under IFRS.
 
- Resultatet er svakt, sier konstituert konsernsjef Vidar Lerstad. - Det er spesielt region Australasia som har bidratt til dette, i stor grad som følge av den planlagte ombygginsstoppen i Albury. Markedssituasjonen i Kina er vanskelig, med betydelig prisfall. I Europa er det god etterspørsel både etter avis- og magasinpapir, og det samme er tilfelle i Sør-Amerika. Økte energikostnader er imidlertid bekymringsfullt.
 
Markeds- og kostnadsforhold
 
I 1. kvartal økte etterspørselen etter trykkpapir med rundt 4,5 % i Europa sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Økningen er størst for avispapir og SC magasinpapir. I landene i det tidligere Øst-Europa økte etterspørselen med 17 %. Fra årsskiftet ble det gjennomført prisøkninger på avispapir i Europa. I Sør-Amerika økte etterspørselen etter avispapir med over 10 %, mens det var redusert etterspørsel i Australasia, Kina og Nord-Amerika. Til tross for at den negative trenden ser ut til å fortsette i USA, har import av avispapir til Europa fra  Nord-Amerika blitt halvert i forhold til 1. kvartal i fjor.
 
Norske Skogs energikostnader økte med rundt NOK 50 millioner i  forhold til 4. kvartal 2005, og med rundt NOK 280 millioner i forhold til 1. kvartal 2005.
 
Økt omstillingstempo
 
Styret i Norske Skog og konsernsjef Jan Oksum kom i mars til enighet om at Oksum skulle fratre sin stilling. Konserndirektør Vidar Lerstad ble konstituert som konsernsjef, og styreleder Lars Wilhelm Grøholt har siden da vært arbeidende styreleder. Styret har varslet økt omstillingstempo for å bedre lønnsomheten, og er i prosess for å ansette ny konsernsjef.
 
Helse og sikkerhet
 
H-verdien (skader med fravær pr. million arbeidstimer) var 1,4 i 12-månedersperioden 01.04.2005 - 31.03.2006.
 
Utsikter for resten av året
 
Som meldt tidligere, ventes det ingen vesentlig resultatbedring før i 2. halvår. I 2. kvartal vil det være 10-12 dagers ombyggingsstopp på PM 2 ved Norske Skog Tasman og fortsatt svakt resultat i regionen.
Restruktureringsprosjektet i Australasia vil være ferdig i løpet av sommeren. Kombinasjonen av lavere kostnader og forventet prisøkning i Australia fra 1. juli vil gi resultatforbedring. Utover i året ventes det at etterspørselen vil øke i Kina, men på grunn av lave priser vil det fortsatt være lave marginer. I Sør-Amerika og Europa ventes det at den gode etterspørselen fortsetter. I 2. halvår vil det bli positive resultateffekter også fra nedleggingen av Norske Skog Union.
 
Oxenøen, 3. mai 2006
NORSKE SKOG
Informasjon og Samfunnskontakt
 
Kontaktpersoner:
Media:
Konserndirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt
Hanne Aaberg
tlf. 67 59 90 29 eller 913 51 681
 
Finansmarked:
Direktør Investor Relations
Jarle Langfjæran
tlf. 67 59 93 38 eller 909 78 434

http://hugin.info/105/R/1048572/172828.pdf