05 Jul 2006

Langsiktig incentivordning i Norske Skog

Styret i Norske Skog har vedtatt en langsiktig incentivordning for Norske Skogs konsernledelse i form av syntetiske opsjoner. Incentivordningen erstatter et tidligere program som gikk over årene 2003 - 2005.
 
Under den nye ordningen kan konsernsjefen tildele inntil 30.000 opsjoner til hver av medlemmene i konsernledelsen i årene 2006, 2007 og 2008. Styreformannen kan tildele inntil 60.000 opsjoner til konsernsjefen i de samme årene. Opsjonenes løpetid er ut tildelingsåret pluss tre år, og kan innløses helt eller delvis de siste 6 måneder av løpetiden. Tildelte opsjoner er gyldige så lenge vedkommende er ansatt og ikke har mottatt eller levert oppsigelse. For opsjoner tildelt i 2006 skal innløsningskursen være lik gjennomsnittskursen på Norske Skogs aksjer i perioden 12. - 30. juni. For senere år settes innløsningskursen lik gjennomsnittskursen de siste 14 dagene av september.
 
Som nevnt overfor er opsjonene syntetiske, som betyr at dersom opsjonene benyttes, vil det bli utbetalt et beløp tilsvarende differansen mellom markedskurs og opsjonskurs. Beløpet blir behandlet som lønn, og nettobeløpet etter skatt skal benyttes til å kjøpe Norske Skog-aksjer til markedskurs, med etterfølgende tre års bindingstid. Det vil følgelig gå rundt 6 år før en eventuell gevinst kan realiseres.
 
I henhold til ansettelsesavtale er konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen tildelt 60.000 syntetiske opsjoner. Innløsningskurs er fastsatt til kr 87,50, som er lik gjennomsnittskursen på Norske Skogs aksjer i perioden 12. - 30. juni. Opsjonene løper til og med 30.06.2009 og kan utøves i perioden 01.01. - 30.06.2009. Christian Rynning-Tønnesen har etter dette i alt 150.000 opsjoner og 2.853 aksjer i Norske Skog.
 
Under det nye opsjonsprogrammet nevnt overfor, er det dessuten tildelt det følgende antall syntetiske opsjoner til øvrige medlemmer i Norske Skogs konsernledelse (antall opsjoner i alt og antall aksjer i parentes):
 
Andreas Enger 30.000 opsjoner (30.000 opsjoner og 1.000 aksjer)
Peter Chrisp 30.000 opsjoner (30.000 opsjoner og 656 aksjer)
Eric d'Olce 30.000 opsjoner (30.000 opsjoner og 2.093 aksjer)
Antonio Dias 30.000 opsjoner (120.000 opsjoner og 4.470 aksjer)
Vidar Lerstad 30.000 opsjoner (120.000 opsjoner og 8.030 aksjer)
Ketil Lyng 30.000 opsjoner (120.000 opsjoner og 6.015 aksjer)
 
Disse opsjonene er tildelt på samme vilkår som opsjonene til konsernsjefen.
 
Oxenøen, 5. juli 2006
 
NORSKE SKOG
Investor Relations
 
 
Kontaktperson:
Thomas Tronsgaard, director investor relations, tel: +47 67 59 90 62 or +47 900 29 918