11 Aug 2006

Norske Skog 2. kvartal 2006

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat før spesielle poster på NOK 1.081 millioner i 2. kvartal 2006, som er litt bedre enn både 1. kvartal 2006 og 2. kvartal 2005. Netto driftsresultat før spesielle poster var NOK 278 millioner i kvartalet. Nettoresultat etter skatt i 2. kvartal 2006 var minus 180 millioner. Dette tallet inkluderer spesielle kostnader medtatt i driftsresultatet under IFRS på i alt NOK 292 millioner.
 
- Resultatet er fortsatt svakt, men totalt sett omtrent som forventet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. - Til tross for relativ god etterspørsel etter magasinpapir i Europa er det et vanskelig marked med overkapasitet og prispress, og dette har medført et meget svakt resultat i dette området. De andre regionene, spesielt Australasia, viser bedre driftsresultat enn i foregående kvartal.
 
Markeds- og kostnadsforhold
 
Det er i hovedsak en god volumutvikling for trykkpapir i de fleste av Norske Skogs markeder. I Europa var etterspørselen 4 % høyere i 1. halvår i år enn i 1. halvår i fjor. I landene i det tidligere Øst-Europa var økningen over 20 %. I Sør-Amerika er økningen hittil i år rundt 10 % og i Asia knapt 1 %. Det var svak etterspørsel etter avispapir i Kina i begynnelsen av året, men det har tatt seg opp siden, og i 1. halvår sett under ett er Kina nesten på linje med fjoråret. I Australasia er det en reduksjon i etterspørselen på rundt 4 %.
 
Styrking av norske kroner har hatt en beregnet negativ effekt på NOK 50 millioner i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. Energikostnadene er fortsatt høye, men har flatet ut på det europeiske kontinentet og blitt redusert fra et eksepsjonelt høyt nivå på New Zealand. For de norske fabrikkene er det nå full kraftdekning under lange kraftkontrakter, etter at Unions avtaler er overført til de andre fabrikkene.
 
Helse og sikkerhet
 
En tragisk dødsulykke inntraff ved Norske Skog Golbey i begynnelsen av juli, og full intern gransking er satt i gang. H-verdien (skader med fravær pr. million arbeidstimer) var 1,1 i 12-månedersperioden 01.07.2005 - 30.06.2006. 
 
Organisasjon
 
Styret utnevnte Christian Rynning-Tønnesen til ny konsernsjef den 6. juni. Samtidig ble Andreas Enger utnevnt til ny konserndirektør for økonomi og finans (CFO).
 
I begynnelsen av juli ble det vedtatt en omfattende organisasjonsendring, der hovedelementene er at konsernledelsen reduseres fra 11 til 8 personer, og de enkelte fabrikkene organiseres som egne resultatområder.
 
Omstilling og nedbemanning
 
Norske Skog må øke lønnsomheten betraktelig og gjennomfører et omfattende forbedringsprogram. Hovedelementene er forenkling av arbeidsprosesser, økt produksjonseffektivitet, kostnadsreduksjon innen innkjøp og logistikk, samt en betydelig nedbemanning med målsatt reduksjon på 1.000 ansatte. I tillegg vil selskapet redusere produksjonskapasiteten i Korea med 180 000 tonn.
I forbindelse med nedbemanningen i konsernet og stenging av kapasitet i Korea vil det bli gjort en avsetning i størrelsesorden NOK 1 milliard i 3. kvartal 2006.
 
Det vises til separat pressemelding om disse forholdene.
 
Utsikter for resten av året
 
Norske Skog opprettholder tidligere uttalelser om at det forventes å bli noe bedre driftsresultat (før spesielle poster) i 2. halvår. De positive elementene er først og fremst at det blir lavere kostnader i region Australasia etter at det omfattende restruktureringsprogrammet er ferdigstilt, og  at det er gjennomført prisøkninger i Australia fra og med 1. juli. I 2. halvår blir det også full effekt på faste kostnader fra stengingen av Norske Skog Union. Prispress på magasinpapir i Europa og på avispapir i Kina antas å vedvare. Valutasituasjonen og høye energikostnader vil fortsatt kunne gi store utfordringer.
 
Oxenøen, 11. august 2006
NORSKE SKOG
Informasjon og Samfunnskontakt
 
Kontaktpersoner:
Media: 
Kommunikasjonsdirektør Hanne Aaberg, tlf. 6759 9029 eller 913 51 681
Informasjonssjef Tom Bratlie, tlf. 6759 9334 eller 905 21 904
 
Finansmarked:
Jarle Langfjæran, tlf. 6759 9338 eller 909 78 434
Thomas Tronsgaard, tlf. 6759 9062 eller 900 29 918
Rune Gjessing, tlf. 6759 9073 eller 9015 2614        

Kvartalsrapport med regnskap