17 Okt 2006

Ingen store miljø-overraskelser etter Union

Omfattende grunnundersøkelser etter nedleggelsen av Norske Skog Union i Skien viser lavt til moderat innhold av forurensning i grunnen.
 
Undersøkelsen er foretatt på det tidligere fabrikkområdet på Klosterøya og deponiet på Feie og ble gjennomført av Norsk Geoteknisk Institutt (NGI) på oppdrag fra Norske Skog.
 
- Rapporten fra NGI byr ikke på noen overraskelser for Norske Skog. Etter 140 års industrivirksomhet på Klosterøya viser de grundige undersøkelsene en forurensningsgrad vi kan og skal håndtere. Nødvendige tiltak vil bli igangsatt i tråd med anbefalingene og i takt med utviklingen av området, sier miljødirektør i Norske Skog, Georg Carlberg.
 
I rapporten konkluderes det med at risiko for påvirkning av helse kan hindres ved enkle tiltak. På ett område der det tidligere har vært oljetanker er det funnet såpass høye konsentrasjoner av oljeforurensning at massene anbefales fjernet. Dersom det skal etableres boliger på Klosterøya må det gjennomføres tiltak for å hindre direkte kontakt med massene og inntrengning av gass i bygninger.
 
På et par områder hvor det er større mengder flis i grunnen, er det målt konsentrasjoner av metangass som det må tas hensyn til ved eventuelle byggeaktiviteter. Det ble også påvist høyt innhold av miljøgifter i slam fra kummer i avløpssystemet. Disse kummene er allerede renset og slammet er levert til godkjent kommunalt deponi.
 
Neste skritt er å gjennomføre undersøkelser i bunnsedimenter på øst- og vestsiden av Klosterøya. Forslag til program for slike undersøkelser vil bli oversendt SFT før de igangsettes innen utgangen av 2006.
 
Rapporten er oversendt Statens Forurensningstilsyn. Et sammendrag av miljørapporten er tilgjengelig på www.klosteroya.no.
Oxenøen, 17.10.2006
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For nærmere informasjon:
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie
Mobil: 905 21 904