19 Okt 2006

Ekstraordinære nedskrivninger i Norske Skog

Det er i løpet av tredje kvartal 2006 gjort verdivurderinger både av varige driftsmidler som avskrives og av goodwill. I forhold til tidligere vurderinger er det lagt inn andre forutsetninger for avispapirpris i Kina og kostnadsutviklingen for enkelte innsatsfaktorer.
 
Som foreløpig resultat av disse verdivurderingene er det gjort nedskrivninger på i alt 2,8 milliarder kroner. Dette er relatert til anlegg i Kina, bestrøket magasinpapir (LWC) i Europa, goodwill fra Fletcher-kjøpet i 2000 og enkelte andre nedskrivninger. I tillegg er det som tidligere meldt foretatt nedskrivning av restverdier på PM 1 og 4 ved Norske Skog Jeonju i Korea med 400 millioner kroner, og gjort en avsetning i forbindelse med nedbemanning i konsernet på 600 millioner kroner. Det meste av denne avsetningen antas å komme til utbetaling i 2007 mens resten av beløpene ikke har kontanteffekt.
 
Samlet beløp i nedskrivning og avsetning i 3. kvartal er 3,8 milliarder kroner, og netto resultateffekt etter skatt er 3,2 milliarder kroner. Av nedskrivningene utgjør goodwill 1,7 milliarder kroner. Goodwillposten i Norske Skogs konsernregnskap er etter dette 2,8 milliarder kroner og gjelder i alt vesentlig region Australasia.
 
Vurderingene er gjort etter generelt anerkjent metodikk og i henhold til standarden IAS 36. Nedskrivningene og andre spesielle poster nevnt overfor er medtatt i driftsresultatet for tredje kvartal under IFRS.
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie
Mobil 905 21 904 
 
Finansmarked:
Direktør Investor relations Jarle Langfjæran
Mobil 909 78 434