19 Okt 2006

Nedskrivninger og valutaforhold m.v. i 3. kvartal 2006

Publisering av Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2006 skjer fredag 3. november kl 8. 
 
Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.   
 
"Silent Period" i forkant av publiseringen starter mandag 23. oktober.
 
Avsetninger og ekstraordinære nedskrivninger i 3. kvartal
 
Det er i løpet av kvartalet gjort verdivurderinger både av varige driftsmidler som avskrives ("impairment testing") og av goodwill. Vurderingene er gjort etter generelt anerkjent metodikk og i henhold til standarden IAS 36. I forhold til tidligere er det lagt inn andre forutsetninger for avispapirpris i Kina og kostnadsutviklingen for enkelte innsatsfaktorer.
 
Som foreløpig resultat av disse verdivurderingene er det gjort nedskrivninger på i alt NOK 2,8 milliarder. Dette er relatert til anlegg i Kina, bestrøket magasinpapir i Europa, goodwill fra Fletcher-kjøpet i 2000 og enkelte andre nedskrivninger. I tillegg er det som tidligere meldt foretatt nedskrivning av restverdier på PM 1 og 4 ved Norske Skog Jeonju i Korea med rundt NOK 400 millioner, og gjort en avsetning i forbindelse med nedbemanning i konsernet på NOK 600 millioner. Det meste av denne avsetningen antas å komme til utbetaling i 2007, mens resten av beløpene ikke har kontanteffekt.
 
Samlet beløp i nedskrivning og avsetning i 3. kvartal er rundt NOK 3,8 milliarder, og netto resultateffekt etter skatt er rundt NOK 3,2 milliarder.
 
Av nedskrivningene utgjør goodwill NOK 1,7 milliarder. Goodwillposten i Norske Skogs konsernregnskap er etter dette NOK 2,8 milliarder og gjelder i alt vesentlig region Australasia.
 
Andre forhold som har betydning for regnskapet i 3. kvartal
 
Netto resultateffekter fra energisikring knyttet til Norske Skogs kraftkontrakter utgjorde en kostnad på rundt NOK 100 millioner i 3. kvartal.
 
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 88,3 i 3. kvartal 2006, sammenlignet med 85,9 i 2. kvartal 2006 og 86,6 i 3. kvartal 2005. Verdien pr. 30.09.2006 var 90,6 mot 86,8 pr. 30.06.2006. Indeksen starter 01.01.2002.
 
 
 
 
Oxenøen, 19. oktober 2006
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations