03 Nov 2006

Norske Skog - 3. kvartal 2006

Brutto driftsresultat i tredje kvartal 2006 før spesielle poster var på 1 322 millioner kroner mot 1 081 millioner kroner i andre kvartal 2006. Netto driftsresultat før spesielle poster var 495 millioner kroner, som er 217 millioner kroner bedre enn i foregående kvartal. Nettoresultat etter skatt var minus 3 249 millioner kroner, etter ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger med i alt 3 865 millioner kroner.
 
- Norske Skogs resultat for 3. kvartal 2006 viser at de underliggende resultater er bedre enn i de foregående kvartaler. Det er en oppmuntring og motivasjon for alle i konsernet som nå konsentrerer seg om gjennomføringen av vår krevende snuoperasjon. Målet er 11 prosent avkastning på sysselsatt kapital innen utløpet av 2008, sier Norske Skogs konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Volumutvikling. Det er relativt god volumutvikling for avispapir i de fleste av Norske Skogs markeder, og prisøkninger er gjennomført i Australia. Det er fortsatt et vanskelig marked for magasinpapir i Europa og for avispapir i Kina, med overkapasitet og press på prisene. I Europa er det en spennende utvikling med en betydelig satsning på gratisaviser.
 
Energi og råstoff. Høye priser på råstoff og energi er fortsatt en utfordring for Norske Skog. Byggingen av et jordvarmekraftverk på tomten til Norske Skog Tasman i New Zealand sikrer Norske Skog en 15 års energiavtale til konkurransedyktige priser.
 
Kontantstrømmen viste en god utvikling i 3. kvartal og var på 1,2 milliarder kroner mot 600 millioner kroner i foregående kvartal.
 
- Utviklingen går rett vei for Norske Skog. Det gir grunn til forsiktig optimisme. De tiltak som er iverksatt i forbindelse med omstillingsprogrammet gir allerede noen utslag i resultatet for 3. kvartal. Det hjelper også med en svakere kronekurs, sier Christian Rynning-Tønnesen.
 
Ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger består av nedskrivning av varige driftsmidler og goodwill med 3 265 millioner kroner, 600 millioner kroner som er avsatt i forbindelse med nedbemanning og en kostnad på 106 millioner kroner som gjelder verdiendringer i energisikring. Alle disse postene inngår i driftsresultatet under IFRS.

Omstilling. Norske Skog gjennomfører en omfattende omorganisering av konsernet, noe som blant annet innebærer en nedbemanning med rundt 1000 ansatte. En ekspertgruppe arbeider med gjennomføring av ny standard for fabrikkdrift (Norske Skog Production System) og tiltak innenfor mer enn 40 områder blir gradvis implementert på den enkelte enhet. I tillegg til nedleggelsen av Union i 1. kvartal stengte selskapet i august en papirmaskin ved Norske Skog Tasman i New Zealand og i september to maskiner ved Norske Skog Jeonju i Korea. Stengningene betyr at Norske Skog har redusert produksjonskapasiteten for avispapir med 10 % i løpet av 2006.
 
Utsikter videre fremover. Det ventes ingen vesentlige endringer i markeds- og kostnadsforhold i 4. kvartal 2006. På litt lengre sikt vil det bli positive effekter fra omstillingsprogrammet. Markedsutsiktene for avispapir i Europa er gode i 2007.
 
Oxenøen, 3. november 2006

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

En presentasjon med direkte webcast og telefonkonferanse avholdes ved Norske Skogs hovedkontor på Oksenøya i dag klokken 13:00.
 
For ytterligere informasjon:
 
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34
Mob: 905 21 904 
 
Finansmarkedet:
Direktør, investor relations
Jarle Langfjæran
Tlf: 67 59 93 38
Mob: 909 78 434
 
Direktør, investor relations
Thomas Tronsgaard
Tlf: 67 59 80 62
Mob: 900 29 918
 

Styrets beretning og regnskap