23 Jan 2007

Valutaforhold m.v. i 4. kvartal 2006

Publisering av Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2006 skjer onsdag 7. februar kl 8. 
 
Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl 14 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.  
 
"Silent Period" i forkant av publiseringen starter onsdag 24. januar. 
 
Spesielle forhold knyttet til resultatet i 4. kvartal
 
Netto resultateffekter fra energisikring knyttet til Norske Skogs kraftkontrakter er en gevinst på NOK 15 mill. i kvartalet.
 
Det er inntektsført NOK 60 millioner i forbindelse med en tvist om nettleie i Brasil, der avsetningen var gjort i regnskapet for 2005.  Beløpet er medtatt i det offisielle regnskapet for regionen.
 
I forbindelse med tilbakekjøp av eiendommen Oksenøyveien 80 (Norske Skogs hovedkontor), oppløses en avsetning som vil belaste regnskapet med NOK 84 mill. Avsetningen ble gjort i 2004 i forbindelse med overgangen fra en operasjonell til en finansiell leasingavtale.
 
Ingen av de ovennevnte postene vil ha kontanteffekt.
 
Valutaeffekter 
 
Valutaeffekter, medtatt under finanspostene, utgjør totalt en gevinst på rundt NOK 90 mill. Kun en mindre del av dette har kontanteffekter.
 
Norske Skog's handelsveide valutakurv
 
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 90,2 i 4. kvartal 2006, sammenlignet med 88,3 i 3. kvartal 2006 og 87,3 i 4. kvartal 2005. Verdien pr. 31.12.2006 var 88,8 mot 90,6 pr. 30.09.2006. Indeksen starter 01.01.2002.
 

Oxenøen, 23. januar 2007
 
NORSKE SKOG
Investor Relations