07 Feb 2007

Bedre tall for Norske Skog

For Norske Skog ble 2006 et år med store endringer i organisasjonen og hvor en omfattende snuoperasjon ble satt på dagsorden. Snuoperasjonen ga en forbedring på 400 millioner kroner allerede i siste halvår. Brutto driftsresultat før spesielle poster for 2006 ble på 4,7 milliarder kroner. Det er 700 millioner kroner bedre enn i 2005. Netto driftsresultat før spesielle poster for 2006 ble 1,48 milliarder kroner mot 934 millioner kroner i 2005.

Selskapet hadde 28,8 milliarder kroner i driftsinntekter i fjor mot 25,7 milliarder kroner i 2005.
 
For 4. kvartal var brutto driftsresultat nær 1,3 milliarder kroner, ca 55 millioner kroner lavere enn i 3. kvartal. Det skyldes blant annet lavere priser på bestrøket magasinpapir og noe høyere vedlikeholdskostnader. Netto driftsresultat i 4. kvartal 2006 ble 538 millioner kroner mot 495 millioner kroner i 3. kvartal.
 
- 2006 ble et år preget av store endringer som vil gi langvarige virkninger for Norske Skog. Selskapet fikk ny konsernledelse og endret organisasjonsform, en omfattende snuoperasjon ble iverksatt, vi stengte fem papirmaskiner og besluttet å flytte en av dem til Brasil. Snuoperasjonen skal gi en lønnsomhetsforbedring på 3 milliarder kroner innen utgangen av 2008. Med den innsats som hele organisasjonen nå gjør, er jeg meget optimistisk med hensyn til å nå målet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Planen for resultatforbedring omfatter restrukturering av virksomheten, nedbemanning, produktivitetsforbedrende tiltak og kostnadsreduksjoner innenfor innkjøp, energi og logistikk.
 
Markedsutvikling
For avispapir i Europa og Sør-Amerika har det vært en betydelig resultatfremgang, mens resultatene er svakere for magasinpapir i Europa og avispapir i Australasia. Det ble i 2006 gjennomført prisøkninger på avispapir i Europa, Sør-Amerika og Australia. I Kina har overkapasitet medført svært lave priser.
 
Det er gode markedsutsikter for avispapir i Europa i 2007. Det vil bli gjennomført prisøkninger for avispapir i Europa og på New Zealand, mens noe prispress kan forventes i de fleste andre markeder. For magasinpapir i Europa kan det være mulighet for prisøkninger i 2. halvår. Det er risiko for prisøkninger på råvarer, men høyt fokus på forbedringsprogrammet bør gi bedre resultat i 2007 enn i 2006.
 
Presentasjon/webcast
Norske Skog inviterer til presentasjon av resultatet på Oxenøen i dag kloken 13:30.
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
For ytterligere informasjon:
Media
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34
Mobil: 905 21 904 
 
Finansmarkedet
Direktør Investor relations
Jarle Langfjæran
Mobil: 909 78 434
 

Q406 Beretning og regnskap