02 Jul 2007

Endring av eierstrukturen i Industrikraft Midt-Norge AS

Norske Skog har i dag kjøpt Statoils aksjer i Industrikraft Midt-Norge AS (IMN), samt inngått en avtale med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE). Dette bringer Norske Skogs eierandel i IMN opp fra 10 til 40 %.
Norske Skog var med på etableringen av IMN i 1997. I 2000 fikk IMN konsesjon til bygging av et kraftverk på Skogn. Kraftproduksjonen skal baseres på gass og biomasse.
 
Med den økte eierandelen i IMN tar Norske Skog en mer aktiv rolle i det viktige arbeidet med å forbedre kraftsituasjonen i Midt-Norge, og bidra til videre industriutvikling i regionen.
 
Etter gjennomføring av endringene på eiersiden i IMN vil aksjonærsammensetningen bli slik:
 
NTE   40 %
Norske Skog  40 %
Trondheim Energi 10 %
Elkem   10 %
 
Eierne i IMN er videre enige om at selskapets forretningsadresse blir flyttet til Skogn i løpet av høsten 2007. Selskapets nye forretningsadresse, samt valg av et nytt styre som reflekterer den nye eiersammensetningen vil bli gjennomført på en ekstraordinær generalforsamling.
 
Oxenøen 2. juli 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Kommunikasjonsdirektør
Tom Bratlie
 
Telefon: 67 59 93 34
Mobil: 905 21 904