03 Aug 2007

Norske Skog 2. kvartal 2007: Fortsatt krevende marked

Norske Skogs resultat for andre kvartal 2007 er på linje med resultatet i første kvartal. Forbedringsprogrammet er i rute, men kostnadsøkninger samt sterkere krone motvirker de positive effektene av programmet. Brutto driftsresultat før spesielle poster i kvartalet var 1 129 millioner kroner mot 1 175 millioner i første kvartal.
 
- Vi oppnår de forventede effektene av vårt forbedringsprogram, men kostnadsøkningene er høyere enn forutsatt. Jeg er ikke tilfreds med resultatet. Lønnsomheten i Norske Skog må forbedres og ytterligere strukturelle tiltak vil bli vurdert, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Norske Skogs totale produksjons- og salgsvolumer er omtrent uforandret i kvartalet sammenlignet med første kvartal i år. De totale driftsinntektene i andre kvartal var 6,8 milliarder kroner, marginalt høyere enn i første kvartal. Kostnadene til returpapir økte med om lag 100 millioner kroner sammenlignet med første kvartal. I tillegg er resultatet negativt påvirket av en sterkere norsk krone.
 
Selv om etterspørselen etter avispapir i Europa holder seg på samme nivå som tidligere, er de totale leveranser fra Europa redusert med 3,8 % i første halvår 2007 sammenlignet med samme periode i fjor. Årsaken er økt import fra Nord-Amerika. I Asia er etterspørselsutviklingen god så langt i 2007 sammenlignet med 2006. I Kina økte etterspørselen i perioden med 6 %, mens tilsvarende økning i Korea var 2 %.
 
Norske Skog oppnår best resultater i Australasia og Sør-Amerika med en brutto driftsmargin på henholdsvis 28,2 % og 24,6 %. Arbeidet med å flytte den ene papirmaskinen fra Norske Skog Union i Norge til Norske Skog Pisa i Brasil er i rute. Alle nødvendige tillatelser fra myndighetene i Brasil er nå på plass, og maskinen skal være i produksjon fra andre kvartal 2009.
 
I 2. halvår ventes det at forbedringsprogrammet skal gi resultater i henhold til planen. Kostnadene vil fortsatt være på et høyt nivå. Prisen på avispapir i Australia blir 7 % lavere i 2. halvår, basert på innebygde prismekanismer i eksisterende kontrakter.
 
Presentasjon/webcast
Det vil bli avholdt presentasjon med webcast av kvartalsresultatet ved Norske Skogs hovedkontor i dag klokken 13.00. Komplett kvartalsrapport og link til webcast er tilgjengelig på www.norskeskog.com.
 
Oxenøen 3. august 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Media:
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34 / Mob: 905 21 904 
 
Finansmarked:
Direktør Jarle Langfjæran
Tlf: 67 59 93 38 / Mob: 909 78 434