18 Okt 2007

Valutaforhold m.v. i 3. kvartal 2007

Publisering av Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2007 skjer fredag 2. november kl 8. 
 
Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.  
 
"Silent Period" i forkant av publiseringen starter mandag 22. oktober. 
 
Resultateffekter fra markeds- og kostnadsforhold, samt sterk norsk krone
 
Sammenlignet med foregående kvartal er driftsresultatet i 3. kvartal negativt påvirket av ytterligere økninger i returpapirprisene målt i lokal valuta, og noe lavere salgspriser i enkelte markeder. Som tidligere meldt har det vært en prisreduksjon på 7 % i Australia fra og med 01.07.2007.
 
Valutaeffekter, i stor grad fra sterkere norsk krone, har totalt sett redusert driftsresultatet med rundt NOK 100 millioner sammenlignet med 2. kvartal. Dette består av negativ konsolideringseffekt på driftsinntektene med rundt NOK 200 millioner og positiv konsolideringseffekt på driftskostnadene med rundt NOK 150 millioner. I tillegg er det en negativ omregningsdifferanse på kundefordringer som utgjør rundt NOK 50 millioner.
 
Resultateffekter av energisikring og valutaeffekter under finansposter
 
Netto resultateffekter fra energisikring knyttet til Norske Skogs kraftkontrakter er en gevinst på rundt NOK 70 mill. i kvartalet. Dette er urealiserte verdiendringer på langsiktige kraftkontrakter i Norge og Brasil, relatert til underliggende derivater. Beløpet er medtatt i driftsresultatet, men utenfor segmentene, og har ingen kontanteffekt.
 
Valutaeffekter, medtatt under finanspostene, utgjør totalt en gevinst på rundt NOK 370 mill. Av dette er rundt NOK 180 mill. relatert til gevinst fra sikring av kontantstrøm, mens resten i hovedsak er gevinster på valutalån som etter regnskapsreglene ikke kan føres direkte mot egenkapitalen.
 
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 84,8 i 3. kvartal 2007 mot 87,1 i 2. kvartal 2007 og 88,3 i 3. kvartal 2006. Sluttverdi på indeksen var 81,3 pr. 30.09.2007 mot 85,8 pr. 30.06.2007. Indeksen starter 01.01.2002.
 
Oxenøen, 18. oktober 2007
 
NORSKE SKOG
Investor Relations