02 Nov 2007

Svakere markedsutvikling og sterk norsk krone preger kvartalsresultatet

Norske Skogs brutto driftsresultat før spesielle poster ble på 850 millioner kroner i tredje kvartal 2007, ned fra 1 129 millioner i andre kvartal. Resultatsvekkelsen har sammenheng med en svakere prisutvikling i regionene Asia, Australia og Sør-Amerika, økt pris på returpapir samt en betydelig negativ effekt av den sterke norske kronen.
 
- Med nok et skuffende kvartal lagt bak oss er behovet for en omfattende restrukturering blitt enda tydeligere, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Styret i Norske Skog uttrykker bekymring for utviklingen i avis- og magasinpapirmarkedet og sier i sin kvartalsrapport at industrien må tilpasse seg den fallende etterspørselen i Nord-Amerika og deler av Europa for å oppnå en tilfredsstillende avkastning.
 
Det er en positiv utvikling på etterspørselen etter magasinpapir globalt. For avispapir er etterspørselen redusert. Den europeiske markedsbalansen for avispapir er også påvirket av økt import fra Canada. Dette har ført til lavere leveranser og en betydelig lageroppbygging på avispapir i Europa. Norske Skog møter dette med redusert produksjon for resten av 2007.
 
Norske Skog har allerede besluttet en midlertidig reduksjon i den europeiske avispapirproduksjonen på 200 000 tonn i 2008. Under de rådende markedsforhold er det sannsynlig at dette må etterfølges av mer permanente tiltak. Norske Skog har derfor besluttet å initiere en prosess for full gjennomgang av alle selskapets papirmaskiner.
 
- Norske Skog må være i forkant av markedsutviklingen og tilpasse produksjonen til den forventede etterspørselen. Både ytterligere effektivisering, konvertering av enkelte papirmaskiner til produksjon av andre papirtyper og permanente stengninger vil bli vurdert, sier Rynning-Tønnesen.
 
Programmet for lønnsomhetsforbedring, som ble startet for ett år siden, fortsetter å gi resultater. Den løpende forbedringen oppnådd frem til tredje kvartal 2007 tilsvarer årlige forbedringer på 1,6 milliarder, men disse forbedringene blir motvirket av kostnadsøkninger.
 
Kontantstrøm fra drift, etter betalte finanskostnader og betalte skatter var 772 millioner kroner i kvartalet, en økning på rundt 500 millioner i forhold til forrige kvartal. Reduksjon i driftskapital samt likviditetseffekt fra valutasikring har motvirket det svake driftsresultatet.
 
Netto rentebærende gjeld ble redusert med 1,3 milliarder kroner gjennom tredje kvartal, i stor grad på grunn av sterkere norsk krone. Gearing var 0,98 ved utløpet av kvartalet mot 1,04 i juli. Det er ikke store låneforfall før i 2010 og 2011.
 
Resultatet for virksomheten i Europa er i tredje kvartal negativt påvirket av sterkere norsk krone og økte returpapirkostnader. Etterspørselen etter avispapir var én prosent lavere for perioden januar-september 2007 sammenlignet med samme periode i 2006. For magasinpapir økte etterspørselen med 3,9 prosent i den samme perioden.
 
Resultatet i Asia er vesentlig svekket i forhold til forrige kvartal. Det skyldes først og fremst lavere pris i flere markeder utenom Kina og Korea og kraftig økning i returpapirprisene. Etterspørselen etter avispapir i Asia økte med to prosent i perioden januar-august 2007 sammenlignet med samme periode i 2006. I Kina var tilsvarende økning åtte prosent.
 
I Australasia er kvartalsresultatet svekket på grunn av en prisreduksjon på syv prosent i Australia. Resultatet hittil i år er allikevel vesentlig bedre enn for samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av restrukturering av maskinporteføljen som har gitt lavere produksjonskostnader. Etterspørselen etter avispapir økte med fire prosent i perioden januar-august 2007 sammenlignet med samme periode året før.
 
I Sør-Amerika er resultatet preget av fem prosent lavere pris, målt i lokal valuta. Etterspørselen etter avispapir har økt marginalt i forhold til i fjor. Forbruket av avispapir i Brasil, som er det viktigste markedet i regionen, er økt med over 10 prosent hittil i 2007.
 
Helse og sikkerhet
H-verdien (skader med fravær pr millioner arbeidstimer) var 1,6 i perioden fra 1. oktober 2006 til utgangen av september i år.
- Hensynet til våre ansattes helse og sikkerhet har alltid første prioritet. Vi har fortsatt meget gode resultater innenfor helse og sikkerhet, men det er viktig med kontinuerlig fokus på dette området, sier konsernsjefen.
 
Nytt medlem i konsernledelsen
Rune Gjessing trer inn i konsernledelsen som konserndirektør for strategi. Dette området håndteres i dag av finansorganisasjonen. Gjessing vil være ansvarlig for prosessen med gjennomgang av alle selskapets papirmaskiner i første halvår 2008.
 
- Norske Skog vil fokusere enda sterkere på strategi- og forretningsutvikling fremover, og jeg ønsker derfor at dette viktige arbeidet blir løftet direkte inn i konsernledelsen, sier Rynning-Tønnesen.
 
Rune Gjessing er 44 år. Han har jobbet i Norske Skog siden 2002 og er i dag direktør for strategi. Gjessing har en Bachelor i wood science og en MBA i finans og marketing fra Canada. Han er i tillegg autorisert finansanalytiker fra Canada og arbeidet som finansanalytiker i National Bank Finance i Vancouver før han kom til Norske Skog.
 
Oxenøen, 2. november 2007
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34
Mob: 905 21 904 
 
Finansmarked:
Direktør
Jarle Langfjæran
Tlf: 67 59 93 08
Mob: 909 78 434

Q3-2007 Styrets beretning med regnskap