03 Des 2007

Fremskynder beslutning om permanente kapasitetskutt og gjør regnskapsmessige endringer

Konsernledelsen vurderer behovet for permanent reduksjon av produksjonskapasiteten innenfor selskapets avispapirkapasitet i Europa til å være 3-400 000 tonn. Endelig beslutning forseres til første kvartal 2008.
 
Redusert beregnet levetid av papirmaskiner i Norge gir et betydelig kraftoverskudd og balanseføring av kraftkontrakter til en nettoverdi av 3,7 milliarder kroner (bruttoverdi er 5,8 milliarder).
 
Anleggsverdier skrives ned med 1,8 milliarder kroner, hvorav 0,2 milliarder skyldes endret levetid og 1,6 milliarder skyldes effekt av markedsbaserte kraftpriser.
 
Goodwill skrives ned i sin helhet med 2,7 milliarder kroner.

Netto egenkapitaleffekt av regnskapsmessige endringer er minus 800 millioner kroner som bokføres i fjerde kvartal 2008.  Egenkapitalen etter fradrag for goodwill øker med 1,9 milliarder.
 
Øker tempoet i restruktureringen av Norske Skog
 
Norske Skog gjennomgår alle selskapets papirmaskiner for å identifisere hvilke som kan stenges permanent, eller bygges om til produksjon av andre papirtyper. Målet er øket lønnsomhet for Norske Skog gjennom reduserte kostnader og en forbedret markedsbalanse. Den opprinnelige timeplanen la opp til endelig konklusjon i løpet av første halvår 2008. Denne planen vil bli forsert. For segmentet avispapir Europa er det konsernledelsens vurdering at det vil være behov for permanent reduksjon av 3-400 000 tonn produksjonskapasitet. Det legges opp til endelig beslutning i bedriftsforsamlingen i mars 2008. Det tidligere vedtaket om midlertidig reduksjon av avispapirkapasiteten i Europa med 200 000 tonn i 2008 opprettholdes.
 
Endret levetidsvurdering og særskilt vurdering av norske kraftkontrakter
 
Politisk bestemte kraftkontrakter i Norge utløper i 2010. Norske Skogs fabrikker i Norge bruker ca 4 TWh årlig. I dag leveres om lag 40 prosent av dette på vilkår bestemt av politiske myndigheter. Fra 2011 vil all elektrisk kraft til selskapets norske anlegg leveres på ordinære, kommersielle vilkår. I de politisk bestemte vilkårene følger det en forpliktelse til produksjon ved selskapets norske anlegg. De kommersielle kontraktene vil bli forvaltet for en best mulig avkastning til konsernet som helhet.
 
Med utgangspunkt i den forventede etterspørselsutviklingen på avispapir, er det gjort en vurdering av konkurransedyktigheten til selskapets norske anlegg etter utløpet av de politisk bestemte kraftkontraktene. Resultatet er at de tre papirmaskinene ved Norske Skog Follum samt PM1 og PM2 ved Norske Skog Skogn blir ikke ansett for å være konkurransedyktige etter 2010 med nåværende rammebetingelser.
 
- De regnskapsmessige vurderingene er basert på dagens rammebetingelser i Norge. Hva som faktisk blir besluttet vil avhenge av utviklingen i rammebetingelsene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
PM3 ved Norske Skog Skogn og hele Norske Skog Saugbrugs er vurdert til å være konkurransedyktige også etter 2010.
 
Det er også gjennomført vurdering av etterspørselsutviklingen i andre markeder. På bakgrunn av dette er den forventede levetiden for enkelte papirmaskiner i Korea og Australasia også redusert. Ingen av disse endringene medfører behov for nedskrivninger.
 
Det er viktig å presisere at regnskapsmessig vurdering av levetid ikke er ensbetydende med en beslutning om stenging.  Eventuelle stengningsbeslutninger fattes på grunnlag av en konkret vurdering av kapasitetsbehov og hver enkelt maskins konkurransedyktighet på beslutningstidspunktet.
 
Selskapets kraftkontrakter i Norge har hittil vært regnet til eget bruk og er derfor ikke ført inn i regnskapet til virkelig verdi. Endret levetid på Norske Skogs norske anlegg frembringer et betydelig kraftoverskudd for Norske Skog i Norge fra 2011. Vi forutsetter derfor at deler av kraften vil bli solgt i markedet, og på grunn av dette vil kraftkontraktene bli regnskapsført til virkelig verdi.
 
Kraftkontrakter til en bruttoverdi på 5,8 milliarder kroner blir regnskapsført i fjerde kvartal. Etter avsetninger for fremtidige skatteforpliktelser gir dette en inntekt på 3,7 milliarder kroner i kvartalet. Kraftkontraktene balanseføres fra samme tidspunkt og fremtidige verdiendringer blir ført over resultatregnskapet. Dette gir økt volatilitet i selskapets resultat under IFRS. I årene 2011-2020 vil anslagsvis halvparten av kraftvolumet bli brukt i egen virksomhet, mens resten basert på nåværende vurderinger blir å betrakte som overskuddskraft, som vil kunne bli solgt i markedet.
 
På grunn av endret regnskapsføring av kraftkontraktene blir den fremtidige lønnsomheten ved Norske Skogs norske anlegg nå regnet ut fra den forventede prisen på markedskraft. Dette fører til at fremtidig kontantstrøm ved de norske fabrikkene blir lavere enn tidligere vurdert. Dette fører til et nedskrivningsbehov på 1,6 milliarder kroner ved Norske Skog Saugbrugs. PM 7 ved Norske Skog Follum skrives ned med 200 millioner kroner som følge av kortere gjenværende levetid, mens de to andre papirmaskinene ved Follum samt PM 1 og PM 2 ved Norske Skog Skogn beholder nåværende bokførte verdi, men med avskrivning i perioden 2008-2010.
 
Som følge av de endrede regnskapsmessige forutsetningene, øker de årlige avskrivninger fra og med 2008. Norske Skog vil på et senere tidspunkt gå ut med mer presis informasjon om hvordan dette fordeler seg på segmentene.
 
Endrede forutsetninger for langsiktige valutakurser
 
På bakgrunn av den amerikanske dollarens svekkelse mot de fleste andre valutaer har Norske Skog konkludert med at den langsiktige kursen på USD som benyttes i verdivurderingsmodellen må nedjusteres. Dette betyr et behov for nedskrivning av goodwill i Australasia med 2,7 milliarder kroner. Det er etter dette ingen goodwillposter i Norske Skogs konsernregnskap. Det er ikke behov for å skrive ned andre eiendeler på grunn av endret USD kurs.
 
Total regnskapsmessig nedskrivning på om lag 800 millioner kroner
 
Summen av nedskrivninger samt endret regnskapsføring av kraftkontrakter fører til en nedskrivning på totalt 800 millioner kroner. Dette blir bokført i fjerde kvartal 2007.
 
Norske Skog har bankgjeld på i alt 4 milliarder kroner og utrukne kredittlinjer på 6 milliarder kroner med lånevilkår som inneholder betingelser om egenkapital fratrukket goodwill på minst 9 milliarder kroner og en belåningsgrad (netto rentebærende gjeld i forhold til egenkapital) under 1,4. Selskapets egenkapital i forhold til definisjonen i lånevilkårene vil øke med 1,9 milliarder kroner til pro forma 15,5 milliarder. Belåningsgraden vil øke fra 0,98 til pro forma 1,04.
 
Oxenøen, 3. desember 2007
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34
Mob: 905 21 904 
 
Finansmarked:
Direktør
Jarle Langfjæran
Tlf: 67 59 93 08
Mob: 909 78 434