23 Jan 2008

Valutaforhold m.v. i 4. kvartal 2007

Publisering av Norske Skogs regnskap for 4. kvartal 2007 skjer torsdag 7. februar kl 8. 
 
Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.  
 
"Silent Period" i forkant av publiseringen starter fredag 25. januar. 
 
Driftsresultatet i 4. kvartal
 
Underliggende driftsresultat før spesielle poster er noe lavere enn i 3. kvartal. Hovedårsakene er gjennomført produksjonsbegrensning som har påvirket resultatet negativt med rundt 30 millioner kroner, og virkning av sterkere norsk krone med negativ effekt med rundt 20 millioner kroner.
 
Resultateffekter av energisikring og valutaeffekter under finansposter
 
Netto resultateffekter fra energisikring knyttet til Norske Skogs kraftkontrakter er en gevinst på rundt NOK 450 millioner i kvartalet. Dette er urealiserte verdiendringer på langsiktige kraftkontrakter i Norge og Brasil, relatert til underliggende derivater. Beløpet er medtatt i driftsresultatet, men utenfor segmentene, og har ingen kontanteffekt.
 
Valutaeffekter, medtatt under finanspostene, utgjør totalt en gevinst på rundt NOK 25 millioner.
 
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 82,3 i 4. kvartal 2007 mot 84,8 i 3. kvartal 2007 og 90,1 i 4. kvartal 2006. Sluttverdi på indeksen var 81,7 pr. 31.12.2007 mot 81,3 pr. 30.09.2007. Indeksen starter 01.01.2002.
 
Inntektsføring av kraftkontrakter og nedskrivning av anleggsverdier
 
Det henvises til børsmelding av 3. desember 2007 som blant annet inneholdt foreløpige tall for markedsvurdering og inntektsføring av kraftkontrakter i Norge, samt informasjon om nedskrivning av anleggsverdier og goodwill.
 
Inntektsføring av kraftkontrakter med basis i forwardpriser pr. 31.12.2007 gir en verdi på rundt 4,5 milliarder kroner etter fradrag for grunnrenteskatt. Beløpet er medtatt i konsernets driftsresultat under IFRS, men er ikke inkludert i segmentenes resultat og har ikke kontanteffekt. Til fradrag kommer 28 % beregnet skattekostnad. Den foreløpige beregningen ga en verdi på rundt 5,2 milliarder kroner etter grunnrenteskatt, og det er reduksjon i  forwardprisene som har gitt en lavere verdi.
 
Når det gjelder nedskrivning av anleggsverdier, gir oppdaterte beregninger en total nedskrivning i 4. kvartal på rundt 4,8 milliarder kroner. Dette består av nedskrivning som følge av endret levetid og effekt av markedsbaserte kraftpriser med i alt rundt 2 milliarder kroner, og nedskrivning av goodwill med rundt 2,8 milliarder kroner. Nedskrivningene er i alt 0,3 milliarder kroner høyere enn det som ble anslått i de foreløpige beregningene.
 
De nærmere begrunnelsene for inntektsføring av kraftkontrakter og for nedskrivningene er omtalt i børsmeldingen den 3. desember. 
 

Oxenøen, 23. januar 2008
 
NORSKE SKOG
Investor Relations