23 Jan 2008

Avskrivninger og verdiendring på kraftkontrakter i 2008

Som følge av endrede levetidsvurderinger og nedskrivninger foretatt i 4. kvartal 2007, vil årlige avskrivninger i 2008 reduseres med rundt 50 millioner kroner. Dette fordeler seg som følger på de ulike segmentene:
 
For Europa avispapir reduseres avskrivningene med om lag 60 millioner kroner på grunn av endrede levetidsvurderinger, i hovedsak kortere gjenværende levetid på Skogn og en økning i gjenværende levetid for andre fabrikker.  For Europa magasinpapir reduseres avskrivningene med om lag 185 millioner kroner som følge av nedskrivninger foretatt på de norske anleggene.  I Asia øker avskrivningene med om lag 155 millioner kroner, i Australasia er det en økning på omlag 45 millioner kroner, mens det er en reduksjon i Sør-Amerika på rundt 5 millioner kroner.
 
Tallene overfor er basert på valutakurser slik de var ved årsskiftet.
 
Konsernets kraftkontrakter i Norge ble i 4. kvartal 2007 ført til virkelig verdi og inntektsført med rundt 4,5 milliarder kroner. Alt annet like, vil dette beløpet kostnadsføres over årene 2008-2020.  Beløpet i det enkelte kvartal varierer blant annet som følge av endring i forward-priser. Norske Skog vil kommunisere denne resultateffekten i forkant av hvert kvartal, slik det tidligere har vært gjort for resultateffekt fra innebygde derivater. Beløpet har ikke kontanteffekt og vil bli medtatt i konsernets resultatregnskap under IFRS, men ikke inkludert i underliggende driftsresultat på de enkelte segmenter.
 

Oxenøen, 23. januar 2008
 
NORSKE SKOG
Investor Relations