07 Feb 2008

Omfattende grep for bedre lønnsomhet

Norske Skog gjør fundamentale endringer i ledelsesstrukturen og fjerner hovedkontorfunksjoner. Produksjonskapasiteten i Europa og Korea reduseres, og flere eiendommer skal selges. Dette er hovedtrekkene i hva konsernledelsen mener er helt nødvendige grep for å snu utviklingen i selskapet.
 
- Gjennom de siste årene har kostnadsøkninger og overkapasitet redusert Norske Skogs lønnsomhet til et nivå som ikke er finansielt bærekraftig. For å bedre lønnsomheten, er vi nødt til å gjøre fundamentale kostnadsforbedringer i driften og administrasjonen av selskapet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Vil redusere produksjonskapasiteten
Et stadig svakere marked har resultert i midlertidige produksjonsstans ved flere av Norske Skogs anlegg de siste årene. Produksjonskapasiteten utnyttes derfor ikke effektivt. Samtidig har den vedvarende overkapasiteten bidratt til en svak prisutvikling for selskapets produkter. I alt 450 000 tonn produksjonskapasitet foreslås stengt. Dette utgjør om lag syv prosent av selskapets samlede produksjonskapasitet globalt.
 
- Vi kan ikke sitte stille og se på at overkapasitet og stadig høyere kostnader presser selskapets marginer til et helt uakseptabelt nivå. Derfor anbefaler vi å stenge de minst lønnsomme papirmaskinene, og konsentrere produksjonen og investeringsmidlene til de mest lønnsomme og femtidsrettede anleggene, sier Rynning-Tønnesen.
 
Norske Skog Stêti, Tsjekkia
Konsernledelsen anbefaler at avispapirproduksjonen ved Norske Skog Stêti i Tsjekkia stenges permanent. Denne fabrikken har en produksjonskapasitet på 130 000 tonn avispapir.
 
Norske Skog Follum, Norge
Videre anbefales det at én papirmaskin (PM2) ved Norske Skog Follum i Norge stenges på ubestemt tid. Dette vil redusere produksjonskapasiteten med rundt 130 000 tonn. De to andre papirmaskinene ved Norske Skog Follum vil produsere spesialkvaliteter som forbedret avispapir, og bestrøket magasinpapir.
- Ved å fokusere på spesialkvaliteter, håper vi å forbedre lønnsomheten ved Norske Skog Follum, sier Rynning-Tønnesen.
 
Norske Skog Cheongwon, Korea
Konsernledelsen anbefaler videre å stenge hele Norske Skog Cheongwon i Korea på ubestemt tid. Denne fabrikken har en kapasitet på 190 000 tonn avispapir.
 
Ytterligere produksjonskutt i 2008
De tidligere varslede produksjonsbegrensninger på 200 000 tonn innenfor avispapir i Europa blir opprettholdt. Kombinert med effekten av stengingene, vil Norske Skog dermed redusere sin produksjon innenfor avispapir i Europa med 300 000 tonn i 2008. Alle forpliktelser og service overfor kundene vil bli ivaretatt på tross av produksjonskuttene.
 
Besluttes av bedriftsforsamlingen
Forslaget om stenging av papirmaskiner skal behandles av styret den 4. mars. Endelig beslutning skal tas av bedriftsforsamlingen den 12. mars. Frem til styrets behandling skal det gjennomføres reelle drøftinger med berørte parter.
 
Endrer konsernledelsen og reduserer hovedkontorfunksjoner
Konsernledelsen og Norske Skogs hovedkontor på Oxenøen skal omorganiseres. Konsernledelsen blir redusert fra ni til syv medlemmer, og de fleste stabsfunksjoner fjernes.
 
I tillegg til konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen vil den nye konsernledelsen bestå av Andreas Enger (finans), Rune Gjessing (strategi), Kristin Slyngstad Klitzing (HR og organisasjon), Antonio Dias (magasinpapir og Sør-Amerika), Vidar Lerstad (Asia og Australasia), og Jan Clasen (avispapir Europa og salg).
 
Det endrede hovedkontoret vil være fokusert på økonomisk oppfølging av den globale driften og strategiarbeid. Antall ansatte på hovedkontoret blir betydelig redusert. Målet er en årlig innsparing på minst 150 millioner kroner i administrative kostnader på konsernnivå.
 
Selger eiendom
Norske Skog eier flere eiendommer som ikke er direkte knyttet til papirproduksjon. Dette gjelder blant annet selskapets hovedkontor, Oxenøen, på Lysaker utenfor Oslo. Konsernledelsen har satt i gang arbeidet med å selge disse eiendommene.
Hovedkontoret blir inntil videre lokalisert til Oxenøen, men vil sannsynligvis flytte til bedre tilpassede lokaler senere.
 
Setter inn ressurser til omstilling
- Dette er utfordrende, og vi vil sette inn nødvendige ressurser for å hjelpe våre ansatte slik at de raskt kommer over i nytt arbeid, sier Christian Rynning-Tønnesen.
På de berørte enhetene vil ledelsen og tillitsvalgte umiddelbart sette seg sammen og utarbeide planer for nedbemanningen. Målsettingen er at slike planer skal være utarbeidet innen utgangen av februar.
 
Regnskapsmessige virkninger
De foreslåtte permanente stengingene vil bety nedskrivninger på ca 1,1 milliarder kroner og avsetning til stengingskostnader på i overkant av 200 millioner kroner. De regnskapsmessige effektene blir bokført i første kvartal 2008.
 
Som følge av stengingene og endringene ved hovedkontoret, vil de faste kostnadene reduseres med om lag 400 millioner kroner årlig, med full effekt fra 2009.
 
 
Oxenøen, 7. februar 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For nærmere informasjon:
 
Media:
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie
Telefon: 905 21 904
 
Finansmarkedet:
Direktør Jarle Langfjæran
Telefon: 909 78 434
 
Kvartalspresentasjon og tilgjengelighet for pressen
Norske Skog legger frem resultat for 2007 i selskapets lokaler på Oxenøen klokken 13:00 i dag. Representanter for konsernledelsen vil være tilgjengelig for pressen i etterkant av resultatpresentasjonen, ca klokken 14:00.
 
Medier som har behov for å rigge teknisk utstyr bes møte senest klokken 12:30. For spørsmål om praktisk organisering for pressen, kontakt informasjonssjef Pål Stensaas på 952 86 006.

Q42007 Norske Skog styrets beretning med regnskap