04 Mar 2008

Midlertidig stans i bygging av papirmaskin i Brasil

Etter revisjon av Pisa PM2-prosjektet er det avdekket så store kostnadsoverskridelser at prosjektet stanses inntil videre.
 
Norske Skog arbeider med flytting av en brukt papirmaskin fra den nedlagte papirfabrikken Norske Skog Union i Norge, til Norske Skog Pisa i Brasil.
 
Prosjektet har en opprinnelig kostnadsramme på 1,3 milliarder kroner (USD 210 millioner). Planen er at prosjektet skal være avsluttet i første halvår 2009.
 
Prosjektledelsen i Brasil rapporterte om mindre budsjettoverskridelser tidlig i februar. På bakgrunn av dette besluttet konsernledelsen å engasjere et spesialistteam til en revisjon av prosjektet og budsjettet.
 
Rapporten etter revisjonen viser at prosjektkostnadene vil bli betydelig høyere enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av sterk kostnadsøkning i Brasil og valutaforhold. De mulige totalkostnadene er nå estimert til om lag USD 380 millioner, eller om lag 2 milliarder kroner med dagens valutakurs.
 
- Vi har en meget streng prioritering i bruk av investeringsmidler. Med utgangspunkt i rapporten, som viser at vi kan oppleve store kostnadsoverskridelser, er vi dessverre nødt til å stanse den videre fremdriften i prosjektet i påvente av en totalvurdering, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Hele prosjektet skal gjennomgåes for å analysere muligheter for endringer som vil redusere kostnadene. Samtidig vil eventuelle konsekvenser av å stoppe prosjektet bli vurdert. De betalte kostnadene ved utgangen av januar beløper seg til om lag 450 millioner kroner (USD 80 millioner). Mens gjennomgangen pågår vil man ikke pådra seg nye forpliktelser i prosjektet.
 
Styret er orientert om saken, og vil ta opp prosjektet til ny behandling så snart konsekvensen av de forskjellige alternativene er analysert.
 
På bakgrunn av kostnadsoverskridelsene, har Antonio Dias, som er konserndirektør med ansvar for magasinpapir og Norske Skogs virksomhet i Sør-Amerika, besluttet å fratre sin stilling som konserndirektør. Dias vil fortsatt stå til disposisjon for Norske Skog. Ansvaret for magasinpapirvirksomheten i Europa blir overtatt av konserndirektør Jan Clasen, mens konserndirektør Vidar Lerstad får ansvaret for virksomheten i Sør-Amerika.
 
 
Oxenøen, 4. mars 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt