11 Mar 2008

Stanser byggingen av papirmaskin i Brasil

Styret i Norske Skog har besluttet å stanse byggingen av papirmaskin nummer
to ved Norske Skog Pisa i Brasil. Netto kostnad ved å stanse prosjektet vil utgjøre om lag 450 millioner kroner (USD 82 millioner).
 
- For Norske Skog er det helt avgjørende å bedre lønnsomheten, og restrukturere selskapet slik at gjelden reduseres. Når kostnadene til byggingen av papirmaskin nummer to i Brasil viser seg å bli så høye, er vi av økonomiske hensyn nødt til å stoppe prosjektet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Norske Skog besluttet i 2006 å flytte en av de brukte papirmaskinene fra den nedlagte fabrikken Norske Skog Union i Skien til Norske Skog Pisa i Brasil. Prosjektet hadde en opprinnelig kostnadsramme på USD 210 millioner.
 
Etter at det tidligere i år ble rapportert om mulige overskridelser av de budsjetterte kostnadene, ble en gruppe Norske Skog-ansatte og eksterne spesialister engasjert til en revisjon av prosjektet. Gruppens rapport forelå 29. februar og viste at de totale kostnadene til gjennomføringen av prosjektet ville bli vesentlig høyere enn budsjettert.
 
De mulige overskridelsene ble lagt frem for styret den 4. mars. Det ble da besluttet en midlertidig stans av prosjektet i påvente av konsernledelsens vurdering av kostnadene forbundet med å stanse prosjektet i forhold til å fullføre det. Konsernledelsens vurdering ble lagt frem for styret den 10. mars, og styret besluttet da å stanse prosjektet.
Regnskapsmessig kostnad før skatt vil utgjøre om lag USD 125 millioner i første kvartal. Skatteeffekter på USD 17 millioner og terminering av valutasikringer med en kontantstrømseffekt på USD 26 millioner kommer til fradrag. Netto effekt for konsernet etter skatt og valutasikring vil dermed utgjøre om lag USD 82 millioner.
 
Deler av prosjektet som vil komme den eksisterende delen av Norske Skog Pisa til gode vil bli gjennomført. Selve papirmaskinen vil bli lagret på Norske Skog Pisa. Prosjektet kan derfor gjenstartes på et senere tidspunkt, dersom det viser seg økonomisk forsvarlig.
 
Styret i Norske Skog har blitt holdt løpende informert om utviklingen i prosjektet. Prosjektets fremdrift og aktiverte prosjektkostnader har fulgt den vedtatte prosjektplanen frem til januar 2008. Det har ikke blitt rapportert om faren for betydelige kostnadsoverskridelser før på styremøtet den 4. mars.
 
For å belyse saken på en grundig måte, og unngå tilsvarende saker i fremtiden, har styret besluttet å gjennomføre en ekstern granskning av prosjektet og beslutningsprosessen. Et mandat og en tidsplan for denne granskingen vil bli besluttet så snart som mulig.
 
Oxenøen, 11. mars 2008
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt