01 Apr 2008

Informasjon i forbindelse med generalforsamling i Norske Skog

Som tidligere meddelt avholdes ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA torsdag 24. april 2008 klokken 11:00 i Colosseum kino i Oslo.
 
PDF-versjoner av årsrapporten og innkalling til generalforsamlingen med saksliste er tilgjengelig på Norske Skogs websider (www.norskeskog.com) fra i dag. Fullstendig innkalling med saksdokumenter, samt trykket versjon av årsrapporten for 2007 vil bli tilsendt aksjonærene senest 14 dager før generalforsamlingen i henhold til selskapets vedtekter.
 
I tillegg til behandling av de ordinære sakene, vil det på generalforsamlingen bli gitt en orientering om Norske Skogs strategiarbeid.
 
En av Norske Skogs hovedprioriteringer fremover, er å redusere netto gjeld ved å generere tilstrekkelig kontantstrøm fra drift og transaksjoner. Det har i noe tid blitt arbeidet med å gjennomgå ulike modeller for å restrukturere konsernet og redusere gjelden. ABG Sundal Collier, UBS og advokatfirmaet Wiersholm er engasjert som rådgivere i denne forbindelse.
 
Som Norske Skog rapporterte etter fjerde kvartal 2007 har selskapet en betydelig likviditetsreserve, og det er ingen store låneforfall de neste 18 månedene.
 
Oxenøen, 1. april 2008
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt