07 Apr 2008

Norske Skog tar klimagrep

Norske Skog vil ta sin del av ansvaret for å redusere det globale utslipp av klimagasser. Målet er at Norske Skog innen 2020 skal ha redusert sitt produksjonsrelaterte utslipp med 25 prosent tilsvarende ca en million tonn CO2.
 
Norske Skog ledelsens klimaambisjoner er på linje med målet til Combat Climate Change (3C) initiativet som Norske Skog har vært med på å etablere. Utslippsreduksjonene skal blant annet skje ved redusert forbruk av energi og overgang til alternative brensel- og energikilder. Norske Skog er også med på et svensk-norsk industrisamarbeid på energi- og miljøområdet kalt Nordic Climate Cluster som ble lansert i Oslo i dag.
 
 -Våre fornybare råvarer kommer fra bærekraftig skogbruk og produktene er gjenvinnbare. Når fibrene ikke lenger egner seg for papirproduksjon kan de benyttes til bioenergiproduksjon. Vi har gjennom mange år gradvis redusert våre utslipp blant annet ved betydelig satsning på bioenergi og energieffektivisering. Norske Skog tar nå en aktiv rolle for ytterligere å redusere CO2- utslippene i vår verdikjede i samarbeid med våre leverandører og kunder, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Omtrent to tredeler av Norske Skogs utslipp er knyttet til eksterne leveranser av energi. Våre prosessrelaterte klimautslipp er lave i Norge på grunn av en høy andel vannkraftbasert strømproduksjon, bruk av bioenergi og energieffektivisering. Det største reduksjonspotensialet er i land hvor energiproduksjonen i stor grad baseres på fossil brensel.
 
Norske Skogs utslipp av klimagasser ble redusert med tre prosent i 2007.
 
En pdf versjon av vår bærekraft rapport for 2007 er vedlagt. Den kan også lastes ned fra vår hjemmeside www.norskeskog.com
 
Oxenøen, 7. april 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon kontakt miljødirektør Georg Carlberg
Tlf: 67 59 90 00
Mobil: 901 27 109
E-post: georg.carlberg@norskeskog.com

Bærekraft rapport for 2007 (PDF)