11 Apr 2008

Tilleggssak til behandling på generalforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA

Det har kommet inn et krav fra aksjonæren Third Avenue Management om å behandle følgende forslag på generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA den 24. april 2008: Vedtektenes artikkel 9 oppheves.
 
Artikkel 9 i gjeldende vedtekter for Norske Skogindustrier ASA: "Endringer i vedtektene foretas i generalforsamlingen. Til gyldig vedtak kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer og disse må representere 3/4 av den aksjekapital som er representert i generalforsamlingen."
 
Forslaget er mottatt innen fristen for å kreve saker behandlet på generalforsamlingen, i henhold til allmennaksjelovens § 5-11. Saken vil bli behandlet som ny sak 13 på selskapets generalforsamling.
 
Dersom forslaget tas til følge vil vedtektsendringer kunne gjennomføres med det flertallskrav som følger av allmennaksjeloven § 5-18. Beslutning om vedtektsendring vil i så fall kreve tilslutning fra 2/3 av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.
 
Ny innkalling blir tilsendt alle aksjonærer. En PDF-versjon av den nye innkallingen er vedlagt denne meldingen og er tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norskeskog.com.
 
Oxenøen, 11. april 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Innkalling til generalforsamling i NSI med nytt punkt 13