08 Mai 2008

Svakt resultat i første kvartal

Brutto driftsresultat før avskrivninger og alle spesielle poster var 489 millioner kroner i første kvartal 2008, ned fra 778 millioner i fjerde kvartal 2007. Resultatsvekkelsen skyldes som tidligere meldt lavere priser på avispapir i Europa, økte priser på flere innsatsfaktorer og valutaforhold. Innen magasinpapir i Europa og avispapir i Kina er det gjennomført prisøkninger. Med unntak av magasinpapir viser samtlige segmenter en til dels betydelig resultatsvekkelse.
 
- Sesongmessige svingninger forsterker det svake resultatet. Det er allikevel den sterke kostnadsveksten, kombinert med svak prisutvikling på avispapir i Europa som er den største utfordringen for Norske Skog, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Det er gjort beslutninger om stenging av tre papirmaskiner i 2008. Dette er beregnet å gi en resultatforbedring på 500 millioner kroner pr år. I tillegg er det gjennomført nedbemanning og andre tiltak ved hovedkontoret som vil gi en årlig innsparing på om lag 150 millioner kroner.
 
En av Norske Skogs hovedprioriteringer fremover, er å redusere netto gjeld ved å generere tilstrekkelig kontantstrøm fra drift og transaksjoner. Som tidligere meldt, arbeider Norske Skog sammen med eksterne rådgivere med å gjennomgå ulike modeller for å restrukturere konsernet og redusere gjelden.
 
Det underliggende driftsresultatet, som inneholder 145 millioner kroner i realiserte gevinster fra valutasikring, utgjorde 634 millioner kroner i kvartalet. Tilsvarende tall i fjerde kvartal 2007 var 926 millioner.
 
Nettoresultatet etter skatt var minus 966 millioner kroner i første kvartal 2008. Stopp av Pisa PM 2-prosjektet i Brasil har belastet regnskapet med 665 millioner kroner i termineringskostnader og nedskrivninger.
 
Det var i kvartalet en god kontantstrøm fra driften på i alt 832 millioner kroner. Dette har bidratt til at netto rentebærende gjeld er redusert med 666 millioner kroner fra årsskiftet, og utgjør 15,7 milliarder kroner pr. 31.3.2008. 
 
Utsikter for resten av 2008
Målt i lokal valuta ventes det stabile priser på avispapir i Europa, lavere priser i Australia fra 1. juli og prisøkninger i Asia. Prisøkning på innsatsfaktorer er fortsatt bekymringsfull. I andre halvår vil det bli realisert besparelser som følge av stengning av papirmaskiner og andre kostnadsreduserende tiltak.
 
Presentasjon/Webcast
Norske Skog arrangerer kvartalspresentasjon med webcast i selskapets lokaler på Oxenøen klokken 13:00 i dag. Telefonnummer for innringing og andre detaljer om arrangementet finnes på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.
 
Oxenøen, 8. mai 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For nærmere informasjon:
 
  

Q1 2008