12 Jun 2008

Xynergo - selskapet som skal produsere diesel basert på trevirke - er etablert

Det første målet for Xynergo er å bygge et prototypanlegg for produksjon av syntetisk diesel basert på trevirke ved Norske Skog Follum på Ringerike. Slik diesel vil være nærmest CO2 nøytral. Produksjon av drivstoff basert på trevirke betyr også at råvarene ikke er i konkurranse eller konflikt med matproduksjon.
 
Xynergo eies av Norske Skog, Viken Skog, Allskog, Mjøsen Skog og Statskog. Styret består av Rune Gjessing (konserndirektør for strategi i Norske Skog), Olav Sletbakk (salgs- og utviklingssjef i Viken Skog), Kjell Bjørndalen (tidligere leder av Fellesforbundet), Wenche Ravlo (fabrikksjef ved Norske Skog Follum) og Tom Bratlie (kommunikasjonsdirektør i Norske Skog). I tillegg er Stein Roar Eriksen observatør for de ansatte i Norske Skog. Rune Gjessing er styreleder i Xynergo og Klaus Schöffel er administrerende direktør.
 
- Vi beveger oss nå inn i en spennende og krevende fase for produksjon av andre generasjons biodrivstoff. Konseptutvikling og samspillet mellom industriell drivstoffproduksjon og bærekraftig skogsdrift er hovedfokus. I tillegg vil vi ha en tett dialog med myndighetene for å sikre gode rammebetingelser for utvikling av teknologi og etablering av en ny bærekraftig industri, sier Klaus Schöffel.
 
Et prototypanlegg skal bygges ved Norske Skog Follum på Ringerike, og kan være i drift mot slutten av 2010. Selskapet planlegger et fullskala anlegg som kan komme i drift i 2015. Et slikt anlegg vil kunne produsere diesel som tilsvarer om lag 15 prosent av det årlige norske dieselforbruket til transport.
 
Veitrafikken stod i 2006 for 9,9 millioner tonn av det samlede norske utslippet på 43,3 millioner tonn CO2 (kilde: Statistisk sentralbyrå, kildefordelt utslipp til luft i 2006).
 
- Bruk av diesel basert på trevirke vil være et viktig bidrag til å nå de norske målene for redusert utslipp av CO2. Dersom man lykkes med å erstatte 15 prosent av dagens norske dieselforbruk med syntetisk diesel basert på trevirke, vil man redusere det norske utslippet av CO2 med 700 000 tonn. Dette vil bety en reduksjon i utslipp fra veitrafikk på syv prosent, sier Schöffel.
 
Xynergo starter i disse dager rekrutteringen av nye medarbeidere i selskapet. Disse vil bli med på spennende industriutvikling i nær tilknytning til det eksisterende treforedlingsmiljøet ved Norske Skog Follum.
 
Oxenøen/Follum, 12. juni 2008
 
Xynergo AS
 
 
 
Nærmere informasjon:
Kontakt kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Norske Skog på telefon 905 21 904