23 Jun 2008

Norske Skog selger virksomheten i Korea for 4,3 milliarder kroner

Norske Skog har inngått en avtale om å selge det heleide datterselskapet Norske Skog Korea Co. Ltd. for 4,3 milliarder kroner (USD 830 millioner) til Morgan Stanley Private Equity Asia og Shinhan Private Equity. Transaksjonen omfatter de to avispapirfabrikkene Jeonju og Cheongwon, og er et ledd i arbeidet med å redusere Norske Skogs netto gjeld.
 
- Salget av virksomheten i Korea medfører en reduksjon av Norske Skogs netto gjeld med ca 25 prosent. Dette gir oss større finansiell handlefrihet, og et bedre grunnlag for det videre arbeidet med å restrukturere selskapet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Total transaksjonsverdi (enterprise value) utgjør 850 milliarder koreanske won, tilsvarende rundt 4,3 milliarder kroner. Aksjene i Norske Skog Korea Co. Ltd. selges for om lag 3,2 milliarder kroner (USD 620 millioner) i kontanter, samt at kjøper overtar alle gjeldsforpliktelser. Vederlaget gjøres opp kontant på overtagelsestidspunktet. Gjelden i Norske Skog Korea Co. Ltd. inkluderer blant annet et lån på USD 130 millioner til Norske Skog konsern som blir betalt ved gjennomføring av salget.
 
Virksomheten i Korea selges til om lag bokført verdi. Eventuell gevinst eller tap vil bli bokført ved gjennomføring av avtalen.
 
Netto vederlag fra salget vil inngå som en del av Norske Skogs likviditetsreserve, og redusere selskapets netto gjeld fra 15,7 milliarder kroner pr. 31.3.2008 til 11,9 milliarder. Etter gjennomføring av transaksjonen vil gearingen (netto rentebærende gjeld/egenkapital) bli redusert fra 1,12 (pr. 31.3.2008) til 0,84.
 
Produksjonskapasiteten er 825 000 tonn ved Jeonju og 190 000 tonn ved Cheongwon. Transaksjonen gir en pris på USD 820 pr tonn produksjonskapasitet. Driften ved Cheongwon vil bli opprettholdt. Det er i alt ca. 800 ansatte ved enhetene, inklusive administrasjonen i Seoul.
 
Norske Skog vil fortsatt håndtere eksportsalget fra den solgte virksomheten gjennom salgskontoret i Singapore.
 
Transaksjonen har liten operasjonell effekt for resten av Norske Skog. Norske Skog vil fortsatt være en betydelig produsent av avispapir i Asia med fabrikker i Kina, Thailand og 34 prosents eierandel i Malaysian Newsprint Industries.
 
ABG Sundal Collier og UBS har vært Norske Skogs finansielle rådgivere, og Wiersholm, Mellbye & Bech og Kim & Chang har vært juridiske rådgivere i forbindelse med transaksjonen.
 
Gjennomføring av transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra koreanske konkurransemyndigheter, tilslutning fra enkelte av Norske Skogs långivere samt andre vanlige forhold som gjelder ved slike avtaler. Nødvendige samtykker forventes i løpet av 4-6 uker.
 


Historiske nøkkeltall og detaljert beskrivelse av transaksjonen
 
Bidraget fra virksomheten i Korea til de finansielle hovedtallene for hele konsernet er gitt i tabellen nedenfor:
2005 1
2006 2
2007
Q1-07
Q1-08 3
Driftsinntekter
2 240
4 400
3 814
977
845
Brutto driftsresultat (EBITDA)
388
867
718
245
83
Nettoresultat
55
-166
144
78
-625
 
 
 
 
 
 
Sum eiendeler
8 004
7 377
6 003
7 045
4 898
1) Norske Skog konsoliderte 50 prosent av virksomheten i Korea gjennom deleierskapet i PanAsia frem til midten av november 2005.
2) Nettoresultatet i 2006 inneholder nedskrivninger på 464 millioner kroner.
3) Nettoresultatet i første kvartal 2008 inneholder nedskrivinger og avsetninger på i alt 674 millioner kroner.
 
Virksomheten har ikke vesentlige eiendeler eller forpliktelser som ikke fremgår av balansen.
 
Norske Skog Korea Co. Ltd. ledes av Gjermund Røkke og selskapets styre består av Vidar Lerstad, Gjermund Røkke og I.S. Han. Det er ikke inngått spesielle avtaler med ledende ansatte i forbindelse med transaksjonen.
 
Norske Skog kjøpte fabrikken i Cheongwon i 1998. Året etter etablerte Norske Skog selskapet PanAsia sammen med to andre papirprodusenter, og både Cheongwon og Jeonju ble en del av PanAsia. Fra november 2005 har virksomheten i Korea vært heleid av Norske Skog.
 
Telefonkonferanse
Norske Skog avholder en telefonkonferanse klokken 13:00 CET i dag. Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og konserndirektør Rune Gjessing vil gjennomgå transaksjonen, og være tilgjengelig for spørsmål. En presentasjon til bruk i telefonkonferansen samt detaljer for deltakelse blir publisert på selskapets hjemmesider www.norskeskog.com.
 
 
Oxenøen, 23. juni 2008
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 
 

Pressemelding (PDF)