07 Aug 2008

Forbedret resultat i andre kvartal

Norske Skogs brutto driftsresultat før avskrivninger og spesielle poster ble 601 millioner kroner i andre kvartal 2008, opp fra 489 millioner i første kvartal. Salgsvolumene økte med rundt fire prosent.
 
- Selv om vi ser tegn til forbedring, er det fortsatt et langt stykke igjen til vi har tilfredsstillende økonomiske resultater fra driften, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Resultatet er forbedret for segmentene Asia, Australasia og Sør-Amerika fra første til andre kvartal. Magasinpapirvirksomheten leverer et noe svakere resultat i kvartalet, mens resultatet fra avispapirvirksomheten i Europa er omtrent uforandret. Salgsvolumene økte i alle segmenter bortsett fra avispapir i Asia.
 
Det har vært en god utvikling i Norske Skogs forbedringsprogram gjennom andre kvartal. Oppnådde forbedringer omregnet på årsbasis utgjør nå 2,5 milliarder kroner målt i forhold til basisåret 2005.
 
- Vår viktigste oppgave er å forbedre lønnsomheten i driften gjennom høyere priser på våre sluttprodukter, samtidig som vi holder fullt trykk på arbeidet med å få ned kostnadene og redusere gjelden, sier Rynning-Tønnesen.
 
Norske Skog arbeider med å redusere netto gjeld ved å generere tilstrekkelig kontantstrøm fra drift og transaksjoner.
- Gjelden blir betydelig redusert gjennom salg av den koreanske virksomheten og eiendom. Det er fortsatt et mål å redusere gjelden ytterligere, sier Rynning-Tønnesen.
 
 
Det er gitt samtykke fra konkurransemyndighetene samt de nødvendige långivere. Samtykket fra långiverne innebærer at det ikke skal foretas kontantutbytte eller tilbakekjøp av aksjer. Det er videre avtalt at Norske Skogs likviditetsbuffer skal være minimum 2,5 milliarder kroner, samt at investeringene ikke skal overstige 1,5 milliarder kroner per år. Disse vilkårene gjelder inntil et lån på EUR 500 millioner med forfall i februar 2010 er reforhandlet eller tilbakebetalt. Vilkårene i forbindelse med samtykket fra långiverne trer i kraft ved gjennomføring av salget av virksomheten i Korea.
 
Bedre nettoresultat
Driftsresultatet etter avskrivninger og spesielle poster var 1 269 millioner kroner i andre kvartal, mot minus 990 millioner kroner i første kvartal. Resultatet i andre kvartal omfatter verdiendring på kraftkontrakter og innebygde derivater med en gevinst på i alt 1,3 milliarder kroner, mens det i første kvartal var inntektsført rundt 700 millioner kroner fra kraftporteføljen og utgiftsført i alt 1,45 milliarder kroner i restruktureringskostnader og nedskrivning av anlegg. Resultatet etter skatt og finansposter var 695 millioner kroner i andre kvartal mot minus 966 millioner kroner i første kvartal.
 
Utsikter for resten av 2008
Regnskapet for andre halvår vil bli påvirket av salget av Norske Skogs aktiviteter i Korea, samt stengningene av produksjonskapasitet i Europa. Stengninger og nedbemanning ved hovedkontoret vil medføre reduserte faste kostnader
 
Det forventes fortsatt god etterspørsel og prisøkninger for avispapir i Asia og magasinpapir i Europa. For avispapir i Europa er prisene stabile målt i lokal valuta, men etterspørselsutviklingen er mer usikker. I Australia er det en prisnedgang på syv prosent fra og med 1. juli 2008. 
 
Det er grunn til å regne med et fortsatt høyt prisnivå på innsatsfaktorer, med risiko for ytterligere prisøkninger.
 
Presentasjon/webcast
Norske Skog arrangerer kvartalspresentasjon med webcast ved selskapets hovedkontor på Oxenøen klokken 13.00 i dag. Telefonnummer for innringing og andre detaljer om arrangementet finnes på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.
 
 
Oxenøen, 7. august
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 

Q2 2008