11 Sep 2008

Vederlaget for salget av Norske Skog Korea er mottatt

Norske Skog annonserte den 26. august 2008 at alle gjenstående forhold for gjennomføring av salget av Norske Skog Korea til Morgan Stanley Private Equity Asia og Shinhan Private Equity var avklart. Norske Skog bekrefter at selskapet i dag har mottatt fullt oppgjør for transaksjonen. Salget er et ledd i arbeidet med å redusere Norske Skogs netto gjeld.
 
Etter salget er Norske Skogs netto rentebærende gjeld redusert til pro forma 12 milliarder kroner mot 15,7 milliarder per 30. juni 2008. Gearingen er redusert til pro forma 0,83 fra 1,07 per 30. juni.
 
Kontantbeholdningen i Norske Skog var 2 milliarder kroner per 30. juni 2008. Etter transaksjonen er pro forma kontantbeholdningen øket til 5,4 milliarder. Norske Skog har de siste månedene annonsert salg av flere ikke driftsrelaterte eiendommer i Norge, samt den nedlagte fabrikken Norske Skog Steti i Tsjekkia. Dette er transaksjoner med oppgjør i tredje og fjerde kvartal 2008 samt første kvartal 2009. Legger man til vederlaget fra disse transaksjonene blir pro forma kontantbeholdning i underkant av 6 milliarder kroner og pro forma netto gjeld vil tilsvarende være om lag 11,5 milliarder kroner.
 
Kontantstrøm og valutaeffekter fra tredje kvartal, vil bli rapportert i forbindelse med ordinær kvartalspresentasjon i november.
 
Norske Skog vil fortsette arbeidet med å redusere selskapets netto gjeld gjennom kontantstrøm fra drift og transaksjoner.
 
Oxenøen, 11. september 2008
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt