23 Okt 2008

Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2008

Publisering av Norske Skogs regnskap for 3. kvartal 2008 skjer torsdag 6. november kl. 8. Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmesider www.norskeskog.com.
 
"Silent period" i forkant av publiseringen starter fredag 24. oktober.
 
Brutto driftsresultat før og etter avskrivninger ("Clean EBITDA/Clean EBIT")
Resultat i 3. kvartal fra enheter som er solgt, er holdt utenfor i disse resultatpostene og i stedet medtatt i en egen linje "Resultat fra avhendet virksomhet".  I henhold til regelverket er tidligere kvartaler ikke omarbeidet.
I resultatet for Sør-Amerika er det inntektsført en refusjon av merverdiavgift med NOK 37 millioner.
 
Spesielle poster som ikke er medtatt i brutto driftsresultat før og etter avskrivninger
I resultatposten "Andre gevinster og tap" (inngår i driftsresultat under IFRS) er det medtatt gevinst fra eiendomssalg med rundt NOK 40 millioner. Det er ikke vesentlige endringer i verdien av konsernets kraftportefølje. De brasilianske kontraktene er inntatt i balansen etter at forskjellige juridiske forhold rundt overskuddskraft i Norske Skog Pisa er avklart. Dette gir en økt verdi på kraftporteføljen, men er motvirket av lavere verdi på de norske kraftkontraktene.
 
Finansposter og valutaforhold
I 3. kvartal er det utgiftsført NOK 140 millioner på rentederivater, som må sees i sammenheng med en inntektsføring på NOK 100 millioner i 1. halvår.  På grunn av svakere NOK gjennom 3. kvartal er det utgiftsført rundt NOK 200 millioner fra valutasikring. Dette gjelder realiserte og urealiserte tap på sikring av kontantstrøm, dessuten den delen av balansesikringen som ikke kan føres direkte mot egenkapitalen.
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 81,3 i 3. kvartal 2008 mot 79,1 i 2. kvartal 2008. Pr. 30.09.2008 var indeksverdien 83,9 mot 80,2 pr. 30.06.2008. Indeksen starter 01.01.2002.
 
 
I posten "Resultat fra avhendet virksomhet" inngår også nettoresultat etter skatt i de solgte enhetene frem til oppgjørstidspunktet, dessuten tap ved salg inklusive transaksjonskostnader og skatt. Summen av dette er et mindre negativt beløp. 
Omregningsdifferansene på rundt NOK 800 millioner er fratrukket i rapportert egenkapital fra før, slik at det ikke blir nevneverdig påvirkning på konsernets egenkapital fra det omtalte resultatelementet.
 
 
 Oxenøen, 23.10.2008
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations